ဧရာဝတီျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုုက္မႈကိုုေလ့လာျခင္း

@font-face { font-family: “Arial”; }@font-face { font-family: “Courier New”; }@font-face { font-family: “Times”; }@font-face { font-family: “Geneva”; }@font-face { font-family: “Tms Rmn”; }@font-face { font-family: “Helv”; }@font-face { font-family: “MS Serif”; }@font-face { font-family: “MS Sans Serif”; }@font-face { font-family: “New York”; }@font-face { font-family: “System”; }@font-face { font-family: “Wingdings”; }@font-face { font-family: “MS 明朝”; }@font-face { font-family: “바탕”; }@font-face { font-family: “宋体”; }@font-face { font-family: “新細明體”; }@font-face { font-family: “MS ゴシック”; }@font-face { font-family: “Century”; }@font-face { font-family: “Verdana”; }@font-face { font-family: “Angsana New”; }@font-face { font-family: “Cordia New”; }@font-face { font-family: “Mangal”; }@font-face { font-family: “Latha”; }@font-face { font-family: “Sylfaen”; }@font-face { font-family: “Vrinda”; }@font-face { font-family: “Raavi”; }@font-face { font-family: “Shruti”; }@font-face { font-family: “Sendnya”; }@font-face { font-family: “Gautami”; }@font-face { font-family: “Tunga”; }@font-face { font-family: “Estrangelo Edessa”; }@font-face { font-family: “Cambria Math”; }@font-face { font-family: “Calibri”; }@font-face { font-family: “Cambria”; }@font-face { font-family: “Zawgyi-One”; }@font-face { font-family: “Tahoma”; }@font-face { font-family: “Abadi MT Condensed Extra Bold”; }@font-face { font-family: “Abadi MT Condensed Light”; }@font-face { font-family: “American Typewriter”; }@font-face { font-family: “American Typewriter Condensed”; }@font-face { font-family: “American Typewriter Light”; }@font-face { font-family: “Andale Mono”; }@font-face { font-family: “Apple Casual”; }@font-face { font-family: “Apple Chancery”; }@font-face { font-family: “Apple Symbols”; }@font-face { font-family: “Arial Black”; }@font-face { font-family: “Arial Bold”; }@font-face { font-family: “Arial Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Arial Italic”; }@font-face { font-family: “Arial Narrow”; }@font-face { font-family: “Arial Narrow Bold”; }@font-face { font-family: “Arial Narrow Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Arial Narrow Italic”; }@font-face { font-family: “Arial Rounded MT Bold”; }@font-face { font-family: “Arial Unicode MS”; }@font-face { font-family: “Ayuthaya”; }@font-face { font-family: “Baskerville”; }@font-face { font-family: “Baskerville Old Face”; }@font-face { font-family: “Baskerville Semibold”; }@font-face { font-family: “Bauhaus 93”; }@font-face { font-family: “Bell MT”; }@font-face { font-family: “Bernard MT Condensed”; }@font-face { font-family: “Big Caslon”; }@font-face { font-family: “BlairMdITC TT-Medium”; }@font-face { font-family: “Book Antiqua”; }@font-face { font-family: “Bookman Old Style”; }@font-face { font-family: “Bookshelf Symbol 7”; }@font-face { font-family: “Bordeaux Roman Bold LET”; }@font-face { font-family: “Braggadocio”; }@font-face { font-family: “Britannic Bold”; }@font-face { font-family: “Brush Script MT Italic”; }@font-face { font-family: “Calibri Bold”; }@font-face { font-family: “Calibri Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Calibri Italic”; }@font-face { font-family: “Calisto MT”; }@font-face { font-family: “Cambria Bold”; }@font-face { font-family: “Cambria Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Cambria Italic”; }@font-face { font-family: “Candara”; }@font-face { font-family: “Candara Bold”; }@font-face { font-family: “Candara Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Candara Italic”; }@font-face { font-family: “Century Gothic”; }@font-face { font-family: “Century Schoolbook”; }@font-face { font-family: “Chalkboard”; }@font-face { font-family: “Chalkboard Bold”; }@font-face { font-family: “Chalkduster”; }@font-face { font-family: “Cochin”; }@font-face { font-family: “Colonna MT”; }@font-face { font-family: “Comic Sans MS”; }@font-face { font-family: “Comic Sans MS Bold”; }@font-face { font-family: “Consolas”; }@font-face { font-family: “Consolas Bold”; }@font-face { font-family: “Consolas Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Consolas Italic”; }@font-face { font-family: “Constantia”; }@font-face { font-family: “Constantia Bold”; }@font-face { font-family: “Constantia Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Constantia Italic”; }@font-face { font-family: “Cooper Black”; }@font-face { font-family: “Copperplate”; }@font-face { font-family: “Copperplate Gothic Bold”; }@font-face { font-family: “Copperplate Gothic Light”; }@font-face { font-family: “Copperplate Light”; }@font-face { font-family: “Corbel”; }@font-face { font-family: “Corbel Bold”; }@font-face { font-family: “Corbel Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Corbel Italic”; }@font-face { font-family: “Courier New Bold”; }@font-face { font-family: “Courier New Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Courier New Italic”; }@font-face { font-family: “Cracked”; }@font-face { font-family: “Curlz MT”; }@font-face { font-family: “Desdemona”; }@font-face { font-family: “Didot”; }@font-face { font-family: “Edwardian Script ITC”; }@font-face { font-family: “Engravers MT”; }@font-face { font-family: “Euphemia UCAS”; }@font-face { font-family: “Euphemia UCAS Bold”; }@font-face { font-family: “Euphemia UCAS Italic”; }@font-face { font-family: “Eurostile”; }@font-face { font-family: “Footlight MT Light”; }@font-face { font-family: “Franklin Gothic Book”; }@font-face { font-family: “Franklin Gothic Book Italic”; }@font-face { font-family: “Franklin Gothic Medium”; }@font-face { font-family: “Franklin Gothic Medium Italic”; }@font-face { font-family: “Futura”; }@font-face { font-family: “Futura Condensed”; }@font-face { font-family: “Gabriola”; }@font-face { font-family: “Garamond”; }@font-face { font-family: “Georgia”; }@font-face { font-family: “Georgia Bold”; }@font-face { font-family: “Georgia Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Georgia Italic”; }@font-face { font-family: “Gill Sans”; }@font-face { font-family: “Gill Sans Light”; }@font-face { font-family: “Gill Sans MT”; }@font-face { font-family: “Gill Sans MT Bold”; }@font-face { font-family: “Gill Sans MT Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Gill Sans MT Italic”; }@font-face { font-family: “Gill Sans Ultra Bold”; }@font-face { font-family: “Gloucester MT Extra Condensed”; }@font-face { font-family: “Goudy Old Style”; }@font-face { font-family: “Haettenschweiler”; }@font-face { font-family: “Handwriting – Dakota”; }@font-face { font-family: “Harrington”; }@font-face { font-family: “Helvetica Light”; }@font-face { font-family: “Helvetica Light Oblique”; }@font-face { font-family: “Helvetica Neue”; }@font-face { font-family: “Helvetica Neue Black Condensed”; }@font-face { font-family: “Helvetica Neue Bold Condensed”; }@font-face { font-family: “Helvetica Neue Light”; }@font-face { font-family: “Helvetica Neue Medium”; }@font-face { font-family: “Helvetica Neue UltraLight”; }@font-face { font-family: “Herculanum”; }@font-face { font-family: “Hoefler Text”; }@font-face { font-family: “Hoefler Text Ornaments”; }@font-face { font-family: “Impact”; }@font-face { font-family: “Imprint MT Shadow”; }@font-face { font-family: “InaiMathi”; }@font-face { font-family: “Kino MT”; }@font-face { font-family: “Krungthep”; }@font-face { font-family: “KufiStandardGK”; }@font-face { font-family: “Lucida Blackletter”; }@font-face { font-family: “Lucida Bright”; }@font-face { font-family: “Lucida Calligraphy”; }@font-face { font-family: “Lucida Console”; }@font-face { font-family: “Lucida Fax”; }@font-face { font-family: “Lucida Grande”; }@font-face { font-family: “Lucida Handwriting”; }@font-face { font-family: “Lucida Sans”; }@font-face { font-family: “Lucida Sans Typewriter”; }@font-face { font-family: “Lucida Sans Unicode”; }@font-face { font-family: “Marker Felt”; }@font-face { font-family: “Marlett”; }@font-face { font-family: “Matura MT Script Capitals”; }@font-face { font-family: “Menlo Bold”; }@font-face { font-family: “Menlo Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Menlo Italic”; }@font-face { font-family: “Menlo Regular”; }@font-face { font-family: “Microsoft Sans Serif”; }@font-face { font-family: “Mistral”; }@font-face { font-family: “Modern No. 20”; }@font-face { font-family: “Monaco”; }@font-face { font-family: “Monotype Corsiva”; }@font-face { font-family: “Monotype Sorts”; }@font-face { font-family: “MS Reference Sans Serif”; }@font-face { font-family: “MS Reference Specialty”; }@font-face { font-family: “MT Extra”; }@font-face { font-family: “News Gothic MT”; }@font-face { font-family: “Onyx”; }@font-face { font-family: “Optima”; }@font-face { font-family: “Optima ExtraBlack”; }@font-face { font-family: “Palatino”; }@font-face { font-family: “Palatino Linotype”; }@font-face { font-family: “Palatino Linotype Bold”; }@font-face { font-family: “Palatino Linotype Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Palatino Linotype Italic”; }@font-face { font-family: “Papyrus”; }@font-face { font-family: “Papyrus Condensed”; }@font-face { font-family: “Perpetua”; }@font-face { font-family: “Perpetua Bold”; }@font-face { font-family: “Perpetua Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Perpetua Italic”; }@font-face { font-family: “Perpetua Titling MT”; }@font-face { font-family: “Plantagenet Cherokee”; }@font-face { font-family: “Playbill”; }@font-face { font-family: “PortagoITC TT”; }@font-face { font-family: “Rockwell”; }@font-face { font-family: “Rockwell Extra Bold”; }@font-face { font-family: “Sathu”; }@font-face { font-family: “Silom”; }@font-face { font-family: “Skia”; }@font-face { font-family: “Stencil”; }@font-face { font-family: “Tahoma Bold”; }@font-face { font-family: “Thonburi”; }@font-face { font-family: “Thonburi Bold”; }@font-face { font-family: “Times New Roman Bold”; }@font-face { font-family: “Times New Roman Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Times New Roman Italic”; }@font-face { font-family: “Trebuchet MS”; }@font-face { font-family: “Trebuchet MS Bold”; }@font-face { font-family: “Trebuchet MS Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Trebuchet MS Italic”; }@font-face { font-family: “Tw Cen MT”; }@font-face { font-family: “Tw Cen MT Bold”; }@font-face { font-family: “Tw Cen MT Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Tw Cen MT Italic”; }@font-face { font-family: “Verdana Bold”; }@font-face { font-family: “Verdana Bold Italic”; }@font-face { font-family: “Verdana Italic”; }@font-face { font-family: “Webdings”; }@font-face { font-family: “Wide Latin”; }@font-face { font-family: “Wingdings 2”; }@font-face { font-family: “Wingdings 3”; }@font-face { font-family: “Zapf Dingbats”; }@font-face { font-family: “Zapfino”; }@font-face { font-family: “Lucida Grande CE”; }@font-face { font-family: “Charcoal CY”; }@font-face { font-family: “Geneva CY”; }@font-face { font-family: “Helvetica CY”; }@font-face { font-family: “Lucida Grande CY”; }@font-face { font-family: “Apple LiGothic Medium”; }@font-face { font-family: “@Apple LiGothic Medium”; }@font-face { font-family: “Apple LiSung Light”; }@font-face { font-family: “@Apple LiSung Light”; }@font-face { font-family: “BiauKai”; }@font-face { font-family: “@BiauKai”; }@font-face { font-family: “Heiti TC Light”; }@font-face { font-family: “@Heiti TC Light”; }@font-face { font-family: “Heiti TC Medium”; }@font-face { font-family: “@Heiti TC Medium”; }@font-face { font-family: “@新細明體”; }@font-face { font-family: “儷宋 Pro”; }@font-face { font-family: “@儷宋 Pro”; }@font-face { font-family: “儷黑 Pro”; }@font-face { font-family: “@儷黑 Pro”; }@font-face { font-family: “GB18030 Bitmap”; }@font-face { font-family: “@GB18030 Bitmap”; }@font-face { font-family: “Hei”; }@font-face { font-family: “@Hei”; }@font-face { font-family: “Heiti SC Light”; }@font-face { font-family: “@Heiti SC Light”; }@font-face { font-family: “Heiti SC Medium”; }@font-face { font-family: “@Heiti SC Medium”; }@font-face { font-family: “Hiragino Sans GB W3”; }@font-face { font-family: “@Hiragino Sans GB W3”; }@font-face { font-family: “Hiragino Sans GB W6”; }@font-face { font-family: “@Hiragino Sans GB W6”; }@font-face { font-family: “Kai”; }@font-face { font-family: “@Kai”; }@font-face { font-family: “华文仿宋”; }@font-face { font-family: “@华文仿宋”; }@font-face { font-family: “华文黑体”; }@font-face { font-family: “@华文黑体”; }@font-face { font-family: “华文楷体”; }@font-face { font-family: “@华文楷体”; }@font-face { font-family: “华文宋体”; }@font-face { font-family: “@华文宋体”; }@font-face { font-family: “华文细黑”; }@font-face { font-family: “@华文细黑”; }@font-face { font-family: “@宋体”; }@font-face { font-family: “MS Pゴシック”; }@font-face { font-family: “@MS Pゴシック”; }@font-face { font-family: “MS P明朝”; }@font-face { font-family: “@MS P明朝”; }@font-face { font-family: “@MS ゴシック”; }@font-face { font-family: “@MS 明朝”; }@font-face { font-family: “Osaka”; }@font-face { font-family: “@Osaka”; }@font-face { font-family: “Osaka−等幅”; }@font-face { font-family: “@Osaka−等幅”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ角ゴ Pro W3”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ角ゴ Pro W3”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ角ゴ Pro W6”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ角ゴ Pro W6”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ角ゴ ProN W3”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ角ゴ ProN W3”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ角ゴ ProN W6”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ角ゴ ProN W6”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ角ゴ Std W8”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ角ゴ Std W8”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ角ゴ StdN W8”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ角ゴ StdN W8”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ丸ゴ Pro W4”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ丸ゴ Pro W4”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ丸ゴ ProN W4”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ丸ゴ ProN W4”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ明朝 Pro W3”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ明朝 Pro W3”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ明朝 Pro W6”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ明朝 Pro W6”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ明朝 ProN W3”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ明朝 ProN W3”; }@font-face { font-family: “ヒラギノ明朝 ProN W6”; }@font-face { font-family: “@ヒラギノ明朝 ProN W6”; }@font-face { font-family: “メイリオ”; }@font-face { font-family: “@メイリオ”; }@font-face { font-family: “メイリオ イタリック”; }@font-face { font-family: “@メイリオ イタリック”; }@font-face { font-family: “メイリオ ボールド”; }@font-face { font-family: “@メイリオ ボールド”; }@font-face { font-family: “メイリオ ボールド イタリック”; }@font-face { font-family: “@メイリオ ボールド イタリック”; }@font-face { font-family: “AppleGothic”; }@font-face { font-family: “@AppleGothic”; }@font-face { font-family: “AppleMyungjo”; }@font-face { font-family: “@AppleMyungjo”; }@font-face { font-family: “PC명조”; }@font-face { font-family: “@PC명조”; }@font-face { font-family: “굴림”; }@font-face { font-family: “@굴림”; }@font-face { font-family: “궁서체”; }@font-face { font-family: “@궁서체”; }@font-face { font-family: “@바탕”; }@font-face { font-family: “필기체”; }@font-face { font-family: “@필기체”; }@font-face { font-family: “헤드라인A”; }@font-face { font-family: “@헤드라인A”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 10pt; font-family: “Times New Roman”; }a:link, span.MsoHyperlink { color: blue; text-decoration: underline; }a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed { color: purple; text-decoration: underline; }p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph { margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst { margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle { margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast { margin: 0in 0in 0.0001pt 0.5in; font-size: 12pt; font-family: Cambria; }span.msoIns { text-decoration: underline; color: teal; }span.msoDel { text-decoration: line-through; color: red; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.WordSection1 { page: WordSection1; }div.WordSection2 { page: WordSection2; }div.WordSection3 { page: WordSection3; }ol { margin-bottom: 0in; }ul { margin-bottom: 0in; }

Burma Rivers Network www.burmariversnetwork.org Environmental Impact Study on Hydropower Development of Irrawaddy River: An Analysis from Burma Rivers Network ျမန္မာ့ျမစ္မ်ား ကြန္ယက္ www.burmariversnetwork.org ဧရာဝတီျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုုက္မႈကိုုေလ့လာျခင္း (ျမန္မာ့ျမစ္မ်ား ကြန္ယက္၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္) What was the study? A 945-page preliminary biological assessment of seven planned dams on the Irrawaddy, N’Mai and Mali rivers in Kachin State, Burma collected baseline information on the biodiversity of flora and fauna in the catchment area of the dams over a period of 5 months from January to May 2009. ဘာကိုုေလ့လာတာလဲ? (ေလ့လာခ်က္) ျမန္မာျပည္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာဝတီျမစ္ရဲ႕ ေမခ ေမလိခ ျမစ္ဆံုုမွာ အႀကီးစား ေရကာတာ ၇ ခုု ေဆာက္ လုုပ္ေနေရး နဲ႔ပတ္သက္ျပီး စာမ်က္နွာ ၉၄၅ မ်က္နွာရွိတဲ့ ဇီဝေဗဒ ပမာဏ သံုုးသပ္ ေလ့လာ ခ်က္ တရပ္ကိုု ၂၀၀၉ ခုုနွစ္ ဇန္နဝါရီလမွာ ေမလ အထိ ၅ လၾကာ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာခ်က္က ေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္ဖိုု႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အနီးဝန္းက်င္ တဝိုုက္ရဲ႕ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားနဲ႔ သားငွက္မ်ားရဲ႕ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားဆိုုင္ရာ ျပကတိ အေျခအေန ကိုု သံုုးသပ္ဖိုု႔ ကနဦး စစ္တမ္းေကာက္ယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Who was involved? All expenses of the study were funded by China Power Investment Corporation. A team of 80 scientists from Burma (from the Biodiversity and Nature Conservation Association) and others from the Changjiang Institute of Surveying, Planning, Design, and Research (CISPDR) of China conducted the study. ေလ့လာခ်က္ထဲမွာ ဘယ္သူေတြပါဝင္သလဲ? (ပါဝင္သူမ်ား) ေလ့လာခ်က္ တခုုလံုုး ရဲ႕ကုုန္က်စရိတ္ေတြကိုု တရုုတ္စြမ္းအင္ရင္နွီးျမဳပ္နွံေရးကုုမၺဏီ ေကာ္ပိုု ေရးရွင္းက အကုုန္အက်ခံျပီးေတာ့ အဖြဲ႕ဝင္ ၈၀ ပါဝင္တဲ့ သိပၺံပညာရွင္မ်ား နဲ႔ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ထဲမွာ ျမန္မာျပည္ဘက္က ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားနွင့္ သဘာဝေရးရာ ထိန္းသိမ္းမႈအဖြဲ႕ က ပညာရွင္ေတြနဲ႔ တရုုတ္ျပည္ ခ်န္က်င္း တကၠသိုုလ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူေရး၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲ ေရး၊ ဒီဇိုုင္း နဲ႔ သုုေတသနက ပညာရွင္ေတြပါဝင္ၾကပါတယ္။ What does it say? ေလ့လာခ်က္က ဘာကိုုေျပာသလဲ? (ေတြ႔ရွိခ်က္) The Myitsone dam should not be built: With experts, find an alternative option to avoid construction of Mytisone dam at the confluence.” (p. 25) ျမစ္ဆံုုေရကာတာကိုု ေဆာက္လုုပ္ရန္ မသင့္ျခင္း “ကြ်မ္းက်င္ရာ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျပီး ျမစ္ဆံုုေဒသမွာ ေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္မႈ အတြက္ အစားထိုုးနိုုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရန္” (စာ -၂၅) If Myanmar and Chinese sides were really concerned about environmental issues and aimed at sustainable development of the country, there is no need for such a big dam to be constructed at the confluence of the Ayeyawady River. Instead two smaller dams could be built above Myitsone to produce nearly the same amount of electricity. Hence respecting the Kachin cultural values which surpass any amount of the overall construction costs.” (p. 40) “တရုုတ္ နွင့္ ျမန္မာ နွစ္ဘက္စလံုုးမွ တိုုင္းျပည္၏ သဘာဝပန္းဝန္းက်င္ နွင့္ ဖြံျဖိဳးေရးဆိုုင္ရာ ေရရွည္တည္တ့ံခိုုင္ျမဲေရး ကိုု အမွန္တကယ္ လိုုလားပါလွ်င္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုုေဒသတြင္ ထိုုမွ်ႀကီးမားေသာ ေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္ရန္ မလိုုအပ္ဘဲ ျမစ္ဆံုု အထက္ပိုုင္းေဒသတြင္ အနည္းငယ္ ပိုုေသးေသာ ေရကာတာ နွစ္ခုု ေဆာက္လုုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ရာထားမႈနီးပါး တူညီ ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ကိုု ထုုတ္လုုပ္နိုုင္ေပမည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ကခ်င္တိုု႔၏ ရိုုးရာ ဓေလ့ကိုု ေစာင့္ေရွာက္နိုုင္မည့္အျပင္ ေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္ေရး ဆိုုင္ရာ ကုုန္က်မႈစရိတ္ အစုုစုု ကိုုလဲ ေလ်ာ့ခ်နိုုင္ေပမည္။” (စာ – ၄၀) The construction of the dam on the Irrawaddy should be avoided due to the changes in downriver hydrology which may affect navigation, riverine ecosystem and delta ecosystem and will lead to negative impacts on the economy.” (p. 227) “ျမစ္ေအာက္ပိုုင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဗဒဆိုုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ျမစ္ေၾကာင္းစီးဆင္းမႈ (navigation) ကိုုထိခိုုက္နိုုင္ျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ ေဂဟစနစ္ နွင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေဂဟစနစ္ တိုု႔အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္မႈမ်ား ရွိလာနိုုင္ျခင္းတိုု႔ ေၾကာင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံုု တြင္ ေရကာတာ မေဆာက္လုုပ္သင့္ေပ။” (စာ – ၂၂၇) The dams will have severe negative impacts, including on livelihoods, public health and safety: “On account of construction of a cascade of dams in Kachin State there will be severe negative impacts on livelihoods and habitations of grassroots people of the region; disappearance of some wild rice varieties and their ancestors; disappearance and forever loss of the cultural heartland of Kachin people…” (p. 21) ေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုုပ္ငန္းမ်ား၊ လူထုု က်န္းမာ ေရး နွင့္ လံုုျခံဳေရး အပါအဝင္ ျပင္းထန္ဆိုုးဝါးေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာနိုုင္ ျခင္း “ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေရကာတာမ်ား အဆင့္ဆင့္ ေဆာက္လုုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္း ရွိ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုုပ္ငန္းမ်ား နွင့္ လက္လုုပ္လက္စား ရပ္သူရြာသားတိုု႔၏ က်င္လည္ ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တိုု႔ အေပၚတြင္ အနႈတ္လကၡဏာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစနိုုင္ျခင္း၊ ဆန္ၾကမ္းမ်ိဳးကြဲမ်ားနွင့္ ၄င္းတိုု႔ရဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္တူမ်ား မ်ိဳးတံုုးေပ်ာက္ဆံုုးျခင္း၊ ကခ်င္လူမ်ိဳးတိုု႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈဘူမိနက္သန္ ထာဝရပ်က္သုုန္းေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း….” (စာ – ၂၁) The dams will threaten biodiversity: Ecoregions which are nationally important, regionally significant and globally outstanding will be directly affected by clearing and logging of the inundation areas and construction activities for a series of dams in Kachin State….Of particular concern are the loss and fragmentation of key ecosystems and the loss of key, endemic and endangered species of both flora and fauna….Definitely there will be negative impacts on potential of availability of traditional medicinal plants.” (p. 21) ေရကာတာ၏ ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားအေပၚ ျခိမ္းေျခာက္မႈ “ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေရကာတာဆက္မ်ား ေဆာက္လုုပ္ရန္အတြက္ သစ္ခုုတ္ထြင္ျခင္း နွင့္ ရွင္းလင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒသအတြင္း ေရလႊမ္းမိုုးမႈမ်ား နွင့္ ေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ “တိုုင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ၊ ေဒသပိုုင္း ဆိုုင္ရာ သိသာထင္ရွားေသာ၊ ကမာၻ လံုုးဆိုုင္ရာ ထူးျခားအေရးပါေသာ ေဂဟေဒသႏၱရမ်ား အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိျခင္း……အထူးစိုုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားမွာ အဓိက ေဂဟစနစ္ျပိဳကြဲျခင္း နွင့္ ဆံုုးရံႈးျခင္း၊ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ားနွင့္ သားငွက္မ်ားအေပၚ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ျခင္း နွင့္ ကပ္ ေဘးဒုုကၡမ်ားဆိုုက္ေရာက္ျခင္း……တိုုင္းရင္းပရေဆးပင္မ်ား နွင့္ ျဖစ္နိုုင္ေျခမ်ားအေပၚတြင္ လည္း ရလဒ္ဆိုုးမ်ားသက္ေရာက္မႈ ရွိမည္မွာ ေသခ်ာေနေပသည္။” (စာ – ၂၁) There will be severe negative impacts on regionally significant and globally outstanding three ecoregions, one center of world plant diversity; severe impacts on key biodiversity areas and conservation corridors of Myanmar” (p. 21-22) “ကမာၻလံုုးဆိုုင္ရာ ရုုကၡမ်ိဳးကြဲမ်ား၏ ဗဟိုုခ်က္ျဖစ္ေသာ၊ ေဒသပိုုင္းဆိုုင္ရာ သိသာ ထင္ရွားျပီး ကမာၻလံုုးဆိုုင္ရာ ထူးျခားအေရးပါေသာ ေဂဟေဒသႏၱရႀကီး ၃ ခုု အေပၚ ဆိုုးရြားစြာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိျခင္း နွင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံ၏ အဓိက သတၱ၊ဇီဝ ေဂဟစနစ္ကိုု ကာကြယ္ေပးေသာ လမ္းေၾကာင္းကိုု ဆိုုးရြားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိျခင္း…” (စာ – ၂၁-၂၂)

Downstream impacts to the whole Irrawaddy need to be examined, the river is vital to the country: Irrawaddy River is the most important lifeblood river in Myanmar. Millions of people are depending on Irrawaddy River for their livelihoods. It acts as a conduit of communication to over fifty million of people.” (p. 1) ဒီျမစ္ဟာ နိုုင္ငံရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ျမစ္ေအာက္ပိုု္င္း တခုုလံုုးမွာ ဘယ္လိုု သက္ေရာက္မႈေတြရွိနုုိင္တယ္ ဆိုုတာကိုု ျပန္လည္စစ္ေဆးဖိုု႔လိုုပါတယ္။ “ဧရာဝတီျမစ္ဟာ ျမန္မာနိုုင္ငံ ရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း အတြက္ အေရးပါဆံုုး ျမစ္ျဖစ္ ပါတယ္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူေတြဟာ သူတိုု႔ ရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ဧရာဝတီ ျမစ္ကိုု မွီခိုုေနၾကရပါတယ္။ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၅၀ ေလာက္အတြက္ ဆက္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ပံ့ပိုုးေပးေနတဲ့ ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။” (စာ – ၁) The fragmentation of the Ayeyawaddy River by a series of dams will have very serious social and environmental problems not only at upstream of dams but also to very far downstream to the coastal delta. A longer and more comprehensive EIA investigation is strongly recommended in such a big and sensitive hydropower development which may very significant adverse impacts.” (p. 2) “ဧရာဝတီျမစ္ေပၚမွာျဖတ္ျပီး အစဥ္လိုုက္ေဆာက္မယ့္ ေရကာတာေတြဟာ ျမစ္ကိုု အပိုုင္းပိုုင္းျပတ္ေစမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေရကာတာေတြရဲ႕ အေပၚပိုုင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြ အေပၚ ဆိုုးရြားတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ေစနိုုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ သက္ေရာက္မႈေတြဟာ ေအာက္ပိုုင္းက ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမွာ ရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအထိ ဆိုးဆိုုးရြားရြား ေရာက္ရွိနိုုင္ပါတယ္။ အခုုလိုု ဆိုုးက်ိဳးေတြ သက္ေရာက္နိုုင္တဲ့ အတြက္ ႀကီးမားျပီး ထိခိုုက္လြယ္ေစနိုုင္တဲ့ ေရကာတာကိုု ေဆာက္လုုပ္မယ္ဆိုုရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္နိုုင္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကိုု အခ်ိန္ပိုုယူျပီး အေသးစိပ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။” (စာ – ၂) A social impact assessment must be conducted and decision makers should balance positive and negative aspects: Proper social impact assessment must be done before construction of each dam to know real impacts on livelihoods.” (p. 29) လူမႈေရးဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈေတြကိုု ေလ့လာဆန္းစစ္တဲ့ သုုေတသနမ်ိဳး မျဖစ္မေန လုုပ္သင့္ျပီး ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ့္ လူေတြဟာ အဆိုုးနဲ႔အေကာင္းကိုု ေသေသခ်ာခ်ာ ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ပါတယ္။ “ဆည္တခုုခ်င္းစီအတြက္ မေဆာက္လုုပ္ခင္မွာ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ ကိုု ဘယ္ေလာက္ထိခိုုက္ေစနိုုင္တယ္ဆိုုတာ သိရေအာင္ လူမႈေရးဆိုုင္ရာသက္ေရာက္မႈေတြကိုု ေလ့လာဆန္းစစ္တဲ့ သုုေတသနေတြမျဖစ္မေန လုုပ္သင့္ပါတယ္။” (စာ – ၂၉ ) The main drawback of this study is the lack of Social Impact Assessment. Systematic social impact assessment must be carried out by competent social scientists….Before approving the construction, the decision-makers are strongly urged to fairly balance between the negative and positive aspects of dams.” (p. 62) “ဒီသုုေတသန ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ရဲ႕ အဓိက အားနည္းခ်က္ကေတာ့ လူမႈေရးဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္နိုုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုု ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ လံုုးဝမလုုပ္ခဲ့တာပါပဲ။ တတ္သိနားလည္တဲ့ လူမႈသိပၺံ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ စနစ္က်တဲ့ လူမႈေရးဆိုုင္ရာေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြကိုု လုုပ္သင့္ပါတယ္။ ေရကာတာတည္ေဆာက္ ဖိုု႔ ေဆာက္လုုပ္ေရးလုုပ္ငန္းေတြ မစခင္မွာ အက်ိဳး နဲ႔ အျပစ္ကိုု ေသေသခ်ာခ်ာေဝဖန္ သံုုးသပ္ျပီးမွ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြေပးဖိုု႔ သက္ဆိုုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြကိုု တိုုက္တြန္း လိုုပါတယ္။” (စာ – ၆၂) Affected people should be consulted and consent; local people are currently against the projects: The public should be disclosed about the hydropower dams and resettlement programs by having public meetings.” (p. 26) ေဒသခံ ျပည္သူေတြဟာ စီမံခ်က္ကိုု ဆန္႔က်င္ေနတဲ့အတြက္ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုုက္ၾကမယ့္ ေဒသခံေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေတြ ယူဖိုု႔ လိုုအပ္ပါတယ္။ “ေဒသခံေတြကိုု ဒီေရကာတာတည္ေဆာက္မယ့္ စီမံခ်က္အေၾကာင္း နဲ႔ ဘယ္လိုုအစီ အစဥ္ေတြနဲ႔ ေရြ႕ေျပာင္းေပးမယ္ဆိုုတာေတြကိုု အစည္းအေဝးေတြ ေခၚျပီး အသိေပးဖိုု႔ လိုုပါတယ္။” (စာ – ၂၆) The majority people of local races oppose construction of the dams especially Myitsone hydropower project. They consider the confluence as the cultural heartland of the Kachins.” (p. 21) “ေဒသခံ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြဟာ ျမစ္ဆံုုေနရာကိုု သူတုုိိ႔ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈဆိုုင္ရာ ဘူမိနက္ သန္ အေမြ အနွစ္ တခုု အျဖစ္ တန္ဖိုုးထားၾကပါတယ္။ အထူးအားျဖင့္ ျမစ္ဆံုုေနရာမွာ ေရကာတာေဆာက္မယ့္ကိစၥကိုု ေဒသခံတိုုင္းရင္းသားေတြက ဆန္႔က်င္ၾကပါတယ္။” (စာ – ၂၁) For the longevity of dams to be constructed in Kachin State, the opinion of grassroots people should be brought into due consideration.” (p. 41) “ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ေရကာတာေတြ သက္တမ္းၾကာၾကာ တည္တံ့ ဖိုု႔ ေဒသခံ လက္လုုပ္လက္စား ရပ္သူရြာသားေတြရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ကိုု ရယူသင့္ပါတယ္။” (စာ – ၄၁) The benefits of the project need to be shared equitably: There must be a fair and equitable sharing of benefits coming out from this hydropower development among the stakeholders concerned, including the people of Myanmar in general and Kachin people in particular.” (p. 63) စီမံကိန္းရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ကိုု တန္းတူညီမွ် ခြဲေဝေပးသင့္ပါတယ္။ “စီမံကိန္းက ရလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြကိုု စီမံကိန္းနဲ႔ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ လူေတြအားလံုုးကိုု တန္းတူညီ မွ်တစြာ ခြဲေဝေပးသင့္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုုး အပါအဝင္ အထူးအားျဖင့္ ေဒသခံ ကခ်င္လူမ်ိဳးေတြကိုု အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝေပးသင့္ပါတယ္။” (စာ – ၆၃) The Environmental Impact Assessment should be publicly released: The main audience for this document is the people of Myanmar.” (p.xxiii) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ သက္ေရာက္မႈ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ကိုု အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုုင္ေအာင္ တံုု႔ျပန္ေပးသင့္ပါတယ္။ “ဒီေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္စာတမ္းကိုုဘတ္မယ့္ အဓိက ပရိသတ္က ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြျဖစ္သင့္ပါတယ္။” (စာ – xxiii) What is missing in the study? Ø Downstream impacts, including assessments of river flows, water levels, flooding patterns, salt water intrusion into the Delta, fish habitats, and riverbank erosion are not studied. Baseline data on the river as a whole is also not collected. Ø Social and economic impacts of the dams are not addressed. Ø Consultation with affected peoples is not conducted. Ø Strong conclusions and recommendations that ensure the concerns raised in the study are fully addressed are not included. သုုေတသနဆန္းစစ္ခ်က္ရဲ႕ အဓိကဟာကြက္မ်ား · ျမစ္ေအာက္ပိုုင္း ေဒသေတြမွာ ထိခိုုက္မႈမ်ားအပါအဝင္ o ျမစ္ေၾကာင္း o ေရပမာဏ o ေရလႊမ္းမိုုးပံုုမ်ား o ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသသိုု႔ ပင္လယ္ေရငံမ်ား စီးဆင္းဝင္ေရာက္လာမႈ o ေရသတၱဝါတိုု႔က်က္စားရာေနရာမ်ား o ျမစ္ကမ္းပါးတုုိက္စားျခင္း စတဲ့အခ်က္ေတြကိုု လံုုးဝ ေလ့လာမႈလုုပ္မထားပါ။ ျမစ္ေၾကာင္းတခုုလံုုးနဲ႔ဆိုုင္တဲ့ ပဏာမ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုုလဲ ေကာက္ယူထားျခင္းမရွိပါ။ · လူမႈေရးနဲ႔စီးပြားေရးဆုုိင္ရာ သက္ေရာက္မႈေတြကိုု ေလ့လာသံုုးသပ္ထားမႈ မရွိပါ။ · စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုုက္မယ့္ ေဒသခံေတြကိုု အသိေပးတိုုင္ပင္မႈ လံုုးဝ မရွိပါ။ · ဒီေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မွာ ေတြ႔ခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚ ခိုုင္မာတဲ့ ေကာက္နႈတ္သံုုးသပ္ခ်က္နဲ႔အၾကံျပဳခ်က္ေတြ မရွိပါ။

What has happened since the study? Since the completion of the study in October 2009: Ø Opposition to the dam projects by affected communities throughout the country has increased and numerous appeals to local and national authorities as well as Chinese companies and government have been ignored Ø China Power Investment is speeding ahead with its dam plans, ignoring Chinese and international standards for conducting proper assessments Ø Thousands of workers and equipment have been moved to Kachin State and construction has begun on the Chibwe and Myitsone dams Ø A flawed compensation and resettlement process is being carried out using intimidation by military authorities; to date six villages have been forced to move. Villagers at the relocation camp do not have enough farmlands or water, suffer poor health and education facilities, are restricted in movement and are constantly under military surveillance Ø Thousands of people are mining for gold near the Myitsone dam site in advance of construction, seriously polluting the Irrawaddy River Ø The study has not been made publicly available; it is not clear if any further studies have been conducted as none have been made available Ø The Kachin Independence Organization warned China’s government in March 2011 that construction of the Myitsone Dam may result in civil war Ø In June 2011 fighting broke out between Burma Army and the Kachin Independence Organization, resulting in the shutdown of China’s Dapein hydropower station in Kachin State ဒီေလ့လာဆန္းစစ္မႈေနာက္ပိုုင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ျပီးဆံုုးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုုဘာလေနာက္ပိုုင္းမွာ… · ေဒသတြင္းနဲ႔ နိုုင္ငံေတာ္အဆင့္ အာဏာပိုုင္ေတြနဲ႔ တရုုတ္ ကုုမၺဏီေတြကိုု တင္ျပခဲ့တဲ့ အသနားခံလႊာေပါင္းေျမာက္ျမားစြာဟာ မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳျခင္းခံေနရပါတယ္။ စီမံခ်က္ေၾကာင့္ထိခိုုက္တဲ့ ေဒသခံေတြန႔ဲ တနိုုင္ငံလံုုးမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြကလည္း ျမစ္ဆံုုေရကာတာေဆာက္လုုပ္ေရး အေပၚ ဆန္႔က်င္မႈေတြပိုုမ်ားလာပါတယ္။ · တရုုတ္နိုုင္ငံနဲ႔ နိုုင္ငံတကာ စံညႊန္းမ်ားအတိုုင္း လုုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈေတြကိုု မလုုပ္ေဆာင္ဘဲ တရုုတ္စြမ္းအင္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ ကုုမၺဏီက ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈေတြကိုု အရွိန္အဟုုန္ျမွင့္ျပီး ဆက္လက္လုုပ္ေဆာင္ေနပါ တယ္။ · ေသာင္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လုုပ္သားေတြနဲ႔ ပစၥည္းကိရိယာေတြကိုု ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္းေရြ႕ေျပာင္းလာျပီး ခ်ီေဘြ နဲ႔ ျမစ္ဆံုုေဒသေတြမွာ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ငန္းေတြ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ · စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာ အာဏာပိုုင္ေတြရဲ႕ ဖိအားေပးမႈ ကိုုသံုုးျပီး ေဒသခံျပည္သူေတြကိုု မျပည့္စံုုတဲ့ မမွန္ကန္တဲ့ နစ္နာေၾကးေပးျခင္းေတြနဲ႔ ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္းေတြ လုုပ္ေနပါတယ္။ ဒီေန႔အထိ ရြာေပါင္း ၆ ရြာေက်ာ္ဟာ သူတိုု႔ရဲ႕ ဆႏၵကိုုဆန္႔က်င္ျပီး ေျပာင္းေရြ႕ေနရာခ်ထားျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။ ေရြ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခံရတဲ့ ရြာသားေတြ ဟာ ေနရာသစ္မွာ လံုုေလာက္တဲ့ စိုုက္ပ်ိဳး ေျမေနရာနဲ႔ ေရ ရရွိမေနပါဘူး။ က်န္းမာေရး နဲ႔ ပညာေရး အတြက္လဲ လံုုေလာက္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ရရွိမေနပါဘူး။ ရြာသားေတြ ရဲ႕ သြားလာမႈေတြကိုု ကန္႔သတ္ထားျပီး စစ္ဘက္ဆိုုင္ရာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ မႈေတြ အျမဲခံေနရပါတယ္။ · ေရကာတာတည္ေဆာက္မယ့္ေနရာမွာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရႊတူးသူေတြ ေၾကာင့္ ဧရာဝတီျမစ္ေရညစ္ညမ္းမႈဟာ ဆိုုးဆိုုးရြားရြားျဖစ္ေနပါတယ္။ · သုုေတသနစာတမ္းကိုု အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ထုုတ္ျပန္ေပးျခင္း မရွိပါဘူး။ ဒီစာတမ္းရဲ႕ ေနာက္ပိုုင္းမွာ တျခားေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ေတြ လုုပ္မလုုပ္ကိုုလဲ အမ်ားသိရွိေအာင္ ထုုတ္ျပန္ေပးျခင္းမရွိပါဘူး။ · ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕က ၂၀၁၁ မတ္လမွာ တရုုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုုင္ငံအစိုုးရကိုု ျမစ္ဆံုုေနရာမွာ ေရကာတာ ေဆာက္လုုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္နိုုင္တယ္ဆိုုတာ ကိုု သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ · ၂၀၁၁ ဇြန္လမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ တိုုက္ပြဲပြားျဖစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တရုုတ္နိုုင္ငံရဲ႕ တာပိန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စခန္းကိုု ပိတ္ပစ္ခဲ့ရပါတယ္။ Position of Burma Rivers Network Water resource management must be based on principles of ecological sustainability and social justice. Affected communities – upstream and downstream – must be protected. To ensure this as well as transparency and accountability, national reconciliation and genuine democratization is needed in Burma. ျမန္မာ့ျမစ္မ်ားကြန္ယက္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုု ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေဂဟစနစ္ေရရွည္တည္တံ့မႈ နွင့္ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈေတြကိုု မျဖစ္မေန အေျခခံျပီး လုုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္အထက္ပိုုင္း နဲ႔ ေအာက္ပိုုင္းေဒသေတြက ျပည္သူလူထုုေတြကိုု မျဖစ္မေန ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သင့္ ပါတယ္။ Therefore the Burma Rivers Network urges that: Ø These harmful dam projects on the Irrawaddy are immediately stopped and the river preserved for future generations. Ø The economic, social, security and environmental impacts of dams throughout Burma be publicly disclosed. ဒီအခ်က္အလက္ေတြ ေအာင္ျမင္ ျပည့္စံုုဖ႔ို အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈေတြနဲ႔ တကြ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုုကေရစီ စနစ္ေတြ လိုုအပ္ပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ျမစ္မ်ား ကြန္ယက္က ေတာင္းဆိုု တိုုက္တြန္းလုုိတာက… · အခုုလိုု အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနိုုင္တဲ့ ေရကာတာတည္ေဆာင္မႈႀကီးကိုု ရပ္ဆိုုင္းျပီး ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီးကိုု အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ · ျမန္မာတနိုုင္ငံလံုုးအေပၚ ေရကာတာ တည္ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာနိုုင္တဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုုျခံဳေရး နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုုင္ရာ ထိခိုုက္နိုုင္မႈေတြကိုု အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုုင္ေအာင္ ထုုတ္ျပန္ေပးရန္ Contact: burmariversnetwork@gmail.com ဆက္သြယ္ရန္: burmariversnetwork@gmail.com

untitle II

from luv@gmail.com
to chenaddy
date Fri, Nov 20, 2009 at 6:12 PM
subject အရမ္းလြမ္းတယ္
mailed-by gmail.com
hide details 11/20/09

ခ်စ္တဲ႕သဲ

မင္းအရိပ္ေလးေငးမိရံုနဲ႕

ငါ႕အေတြးေတြအကုန္ယူသြားတတ္သူ

ယံုၾကည္မႈဟာမင္းေျခလွမ္း

မင္းလမ္းေလးအေပၚ

ျဖန္႕ခင္းလဲေလ်ာင္းေပးလိုက္စရာ

ငါ႕ေမတာတရားသာစိမ္းခဲ႕

ငါ႕ကိုငါရုပ္သိမ္းလို႕မရနိုင္

မင္းအေတြးနဲ႕ေ၀းေ၀းမွာ

ငါကလြမ္းဖ်ားလြမ္းနာက်

ရွင္သန္ျခင္းဟာ

ခ်ိဳျမိန္ဖို႕အတြက္မင္းရွိေနမွျ

ဖစ္မယ္

ခုခ်ိန္မင္းရဲ႕အိပ္စက္ျခင္းအေပၚ

ေလညင္းေလးတစ္စျဖာက်ရံုပဲျဖစ္ျဖစ္

ငါ႕ေမတာကိုမင္းရေစခ်င္တယ္

ငါကဘ၀ေနာက္ေျပးလိုက္ရတဲ႕သူ

ငါလဲရင္ငါ႕ဘာသာထူရတယ္

ေလာကဓံကိုမ်က္ရည္ခံထိုးဖို႕အတြက္

တူႏွစ္ကိုယ္တဲအိုပ်က္ေလး

မျဖစ္သင္႕ဘူးေလ။

သဲကိုအရမ္းလြမ္းတယ္ 10း30 နာရီ ေဆးတိုက္ရတယလည္းလြမ္းတယ္

ေကာ္ဖီေဖ်ာ္တိုက္ရတာလည္းလြမ္းတယ္ ထမင္းဟင္းအတူခ်က္စားတာကိုလည္းလြမ္းတယ္

အတူတူရုပ္ရွင္ၾကည္႕တာကိုလည္းလြမ္းတယ္ တစ္ခါတစ္ေလစကားမ်ားတာကိုလည္းလြမ္းတယ္

မေတြ႕ျဖစ္တဲကအခ်ိန္ေတြမွာဘာျဖစ္လို႕အလြမ္းေတြပဲေပးထားရတာလဲသဲရာ

အခုေတာ႕သဲနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕အရာေတြမွန္သမွ် ေမာင္႕အတြက္လြမ္းစရာေတြခ်ည္းပါပဲ

သဲေပးထားတဲ႕ကဗ်ာေတ ြေမာင္တို႕ႏွစ္ေယာက္ဓာတ္ပံုေတြျပန္ျပန္ၾကည္႕ျဖစ္တယ္

သဲကိုလြမ္းတိုင္းေလက်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္ျပီး စိတ္ေပ်ာ္ေအာင္ေနပါ

သဲေဘးမွာေမာင္အျမဲရွိေနတယ္

အရမ္းခ်စ္တယ္

ေမာင္

untitle I

from luv@gmail.com
to chenaddy
date Fri, Mar 26, 2010 at 10:27 PM
subject သဲ
mailed-by gmail.com
signed-by gmail.com
hide details 3/26/10

သဲ

ေမာင္စာမေရးးသြားတာကဆိုင္ထဲမွာေ

မာင္ပဲက်န္ေတာ႕တယ္

အရမ္းေနာက္က်ေနလို႕မေရးလိုက္ေတာ႕တာပါ

မနက္ျဖန္အကို႕ဆီသြားမလို႕သဲ

မဲေမွာင္ေနတဲ႕ေကာင္းကင္ ခ်စ္သူရင္တြင္းက

ဘာေတြမ်ားမေက်လည္ပါလိမ္႕။

ေဒါသနဲ႕သူ႕စကား က်ြန္ေတာ္႕ရင္ထဲ

ျမွားအစင္းစင္းပစ္သြင္းေနသလိုပါပဲ။

ရွင္းျပေပမဲ႕ခနဲ႕တဲ႕တဲ႕သူ႕စကားနဲ႕

သေရာ္ခံရယံုပဲလား။

နာက်င္ေနတဲ႕က်ြန္ေတာ္႕ရင္ ေကာင္းကင္နဲ႕အျပိဳင္ပါပဲ။

အခ်စ္စိတ္ေကာက္တဲ႕ဒီည

လမင္းကခါတိုင္းထက္ပိုမိုက္ေနသလိုပါလား။

ညို႕မိႈင္းေနတဲကေကာင္းကင္မွာ

စိတ္ေကာက္ေနတဲ႕ခ်စ္သူပ့ုံရိပ္

ခ်စ္စရာေကာင္းေနတုန္းပါလား။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖူးတဲ႕ျပန္ျမင္ၾကည္႕ပါခ်စ္သူ

စိတ္ေကာက္ေနတဲ႕ခ်စ္သူကိုေခ်ာ႕ရတိုင္း

ၾကည္ႏဴးရစျမဲပါ။

အခုအခ်ိန္အေတာင္႕တဆံုးက

စိတ္ေကာက္ျပီးေထာ္ေနမဲ႕ခ်စ္သူႏႈတ္ခမ္းနမ္းခ်င္လိုက္တာ။

စိတ္ေကာက္တိုင္းခံစားရလြန္းလို႕

ေျပပါေတာ႕ခ်စ္သူရယ္။

မေနတတ္လို႕ပါ။

သဲကိုေခ်ာ႕ဖို႕ဒီညမင္းအိမ္မက္ထဲလာခဲ႕ပါရေစ

ခြင္႕ျပဳပါခ်စ္သူ။

မင္းႏႈတ္ခမ္းေလးကိုပါ နမ္းပါရေစ။

ျပီးေတာ႕မင္းနဲ႕အတူ

အခ်စ္ဆိုတာျပိဳင္တူဖန္တီးရေအာင္ဒီညလာခြင္႕ျပဳပါခ်စ္သူ။

စိတ္မဆိုးပါနဲ႕ေတာ႕သဲရယ္

ေမာင္ျပန္လာရင္ဖုန္းဆက္မယ္ေနာ္

ႏႈတ္ခမ္းၾကီးလဲေထာ္မထားနဲ႕အံုးေနာ္

အရမ္းခ်စ္တယ္သဲရယ္

ေမာင္

remark:

when we are apart

you are always in my heart:

ေဝးေနတဲ့ အခ်ိန္တံုုးက ေမာင္ေရးပိုု႔ထားတာေလးေတြ

အမွတ္တရ ျပန္တင္လိုုက္တယ္

မိန္းမေတြနဲ႔ေယာက်္ား ၁၀ ၂၀ ၃၀ ၄၀ ၅၀ …

foto from google

မိန္းမေတြနဲ႔ေယာက်္ား ၁၀ ၂၀ ၃၀ ၄၀ ၅၀ …

မိန္းမေတြ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အင္တာနက္ေပၚမွာ ေဖာ္ဝတ္ေမးကေနတဆင့္ ပိုု႔တဲ့ ဟာသေတြေတြ႔ဖူး ဘတ္ဖူးၾကတယ္မွလား။ ဥပမာ တခုုက မိန္းမေတြကိုု အားကစား အလံုုးေတြနဲ႔ နႈိင္းယွဥ္တဲ့ဟာသ….

အသက္၂၀ အရြယ္မွာ မိန္းမေတြဟာ ေဘာလံုုးတဲ့ ဆိုုလိုုတာ ေယာက်္ားေလး ၂၂ ေယာက္က သူ႔ေနာက္ကေန ေျပးလိုုက္ျပီး လုုေနၾကတယ္ေပါ့

ေဟာ ၃၀ ေရာက္ေတာ့ ကိုုယ္တိုု႔ေတြကိုု ေဘာလီေဘာ လိုု႔ေျပာၾကျပန္ေရာ….

ကိုုယ္တိုု႔ေနာက္မွာ လိုုက္ေနတာ ေယာက်္ားေလး ၁၀ ေယာက္ကေန ၁၂ ေယာက္ထိရွိေနေသးတယ္လိုု႔ေျပာခ်င္တာပါ

ေဟာ ၄၀ လဲ ေရာက္ေရာ ကိုုယ္တိုု႔ကိုု တင္းနစ္ နဲ႔ တင္စားလာျပန္တယ္

ေယာက်္ား ၂ ေယာက္ (သိုု႔) ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္အထင္ႀကီးခ်င္တဲ့ မမေတြ အတြက္ေတာ့ ၄ ေယာက္ေပါ့ေလ

က တေယာက္ကိုု တေယာက္ တြန္းလႊတ္ေပးေနတယ္တဲ့ ေျပာခ်က္ေနာ္….

ေဟာ ၅၀ ေရာက္ေတာ့ ပိုုဆိုုးတယ္ ေဂါက္သီးတဲ့ (ေၾကာင္သြားတာေျပာတာမဟုုတ္ပါဘူး စေပါ့ေလ စေပါ့ ေျပာေနတာ) လူတေယာက္က အေဝးကိုု အားနဲ႔ ရိုုက္လႊတ္တယ္တဲ့ ကဲ ကန္းကုုန္ေရာမွလား….

ေနာက္တခုုက တိုုက္ေတြနဲ႔ တင္စားတာ ရွိေသးတယ္ ကိုုယ္ နည္းနည္းေတာ့ ေမ့ေနျပီ မွတ္မိသေလာက္ေပါ့

၁၀ ေက်ာ္သက္မိန္းကေလးေတြက အာႏၱာတိက တိုုက္တဲ့ အသစ္ရွာေဖြေတြ႔ရွိတယ္ ဆိုုပဲ

၂၀ေက်ာ္ က်ေတာ့ အာရွဆိုုပါတယ္ အမ်ားစုု အပိုုင္းေတြက ခုုမွ တိုုးတက္တံုုးတဲ့

၃၀ က်ေတာ့ အာဖရိကတဲ့ ေႏြးေထြတယ္ ရင့္က်ယ္တယ္ နက္ရိႈင္းတယ္တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳလဲ ရွိလာျပီ စူးစမ္းဖိုု႔လဲ ဝံ့ရဲလာျပီေပါ့ေလ

၄၀က်ေတာ့ ဥေရာပဆိုုျပန္ပါတယ္ အေတြ႔အၾကံဳေတြမ်ားေနျပီေပါ့ေလ

၅၀ က်ေတာ့ အေမရိကတဲ့ ေျပာျပန္ပါတယ္ ေတာ္ေတာ္ပ်က္စီးေနျပီတဲ့

ေဟာ ၆၀ ေက်ာ္လဲက်ေတာ့ တိုုက္မဟုုတ္ေတာ့ပါဘူး သူက နိုုင္ငံ ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုုက္ေဘးရီးယားတဲ့ ဘယ္သူမွမသြားခ်င္ၾကေတာ့ဘူးတဲ့

တိုုက္ေတြနဲ႔ တင္စားတဲ့ဟာသ က ကိုုယ္ နည္းနည္းေမ့ေနပါျပီ မွတ္မိသေလာက္ေရးထားတာ မွားတာ ရွိနိုုင္တယ္

ခုုေျပာခ်င္တာက ခုုနက နဲ႔ မဆိုုင္ပါဘူး ေယာက်္ားေတြကိုု ဟာသျပန္လုုပ္ထားတာလဲ မဟုုတ္ဘူး တိုုက္တိုုက္ဆိုုင္ဆိုုင္ တေန႔က သူငယ္ခ်င္းတေယာက္နဲ႔ စကားေျပာၾကရင္းနဲ႔ ေရာက္သြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာကိုု ျပန္ေျပာျပခ်င္တာပါ သူငယ္ခ်င္းက ေအ လိုု႔ ဆိုုၾကပါစိုု႔ အလြယ္ေပါ့….

သူက ကိုုယ့္ ကိုု ေမးလာပါတယ္ ေမးခြန္းက

“ဘယ္အသက္အရြယ္ အပိုုင္းအျခား က ေယာက်္ားေလးေတြကိုု ခ်စ္ရတာ တနည္း ရည္းစားထားရတာ တြဲသြားတြဲလာလုုပ္ရတာ အၾကိဳက္ဆံုုးလဲ” တဲ့။ ေမးလာရတာကလဲ အေၾကာင္းရွိတယ္ ဘယ္လိုုေျပာမလဲ ကိုုယ္က အရင္ကတည္းက ရည္းစားနည္းနည္းမ်ားတယ္ အခုုလိုု အတည္မက်ခင္ေပါ့ ကိုုယ္က ရည္းစားတေထာင္လင္ေကာင္တေယာက္ဆိုုတဲ့ စကားပံုုကိုု ယံုုတယ္ေလ။ အေတြ႔အၾကံဳ သည္သာ ပဓာန ဝါဒီေပါ့ ကိုုယ့္သေဘာက ဘာမဆိုုလုုပ္ဘူးရမယ္ လုုပ္ျပီးေတာ့မွသာ ကိုုယ့္အသိဥာဏ္နဲ႔ ေဝဖန္ပိုုင္းျခား မွားမွန္စိရင္ ေတြ႔ၾကံဳဆံုုးျဖတ္ လုုပ္မယ္။ မလုုပ္ဘူးမသိဘူးဘဲနဲ႔ ေရွးလူႀကီးေျပာတိုုင္း မေကာင္းပါဘူး မလုုပ္သင့္ဘူး ဆိုုတာ ကိုု လြယ္လြယ္နဲ႔ လက္မခံတတ္ဘူး။ မေကာင္းတာ ျဖစ္ေနေပ့ေစ လုုပ္ၾကည့္ ကိုုယ္တိုုင္ေတြ႔ၾကံဳျပီးေတာ့ မွ မေကာင္းတာ ကိုု ေသခ်ာ သိ ျပီးေတာ့ မွလက္ခံ ရလာတာကိုု အေတြ႔အၾကံဳလိုု႔သေဘာထား အဲ့လိုုပါ။ ထားေတာ့ အေၾကာင္းအရာ လြဲသြားမယ္။ သူက အဲ့လိုုေမးေတာ့ ကိုုယ္က ေျဖရပါတယ္။ အေမးႏြားေက်ာင္းသား အေျဖဘုုရားေလာင္းဘာညာလဲမဟုုတ္ပါဘူး။ ခုုနေျပာတဲ့ ကိုုယ့္ ကိုုယ္ေတြ႔ အေတြ႔အၾကံဳ ေတြ ကိုုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္က ကုုိယ့္သူငယ္ခ်င္းမေတြ ရဲ႕အေတြ႔အၾကံဳေတြ နဲ႔နိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုုးျပီး ေျဖရတာေပါ့။ ေျပာလိုု႔ ေျပာတာမဟုုတ္ဘူး ကိုုယ့္အေတြ႔အၾကံဳေတြ ကလဲ ေတာ္ေတာ္ျပည့္စံုုတဲ့ အျပင္ ကိုုယ္ကလဲ မိန္းကေလး အေပါင္းအသင္းပိုုမ်ားပါတယ္။ well obviously ….

ရုုတ္တရက္အဲ့လိုုအေမးခံရေတာ့ ကိုုယ္လဲ ဘယ္လိုုေျဖရမွန္းေတာ့ မသိဘူး။ ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့ ကိုုယ္အရင္က နည္းနည္းငယ္ငယ္တံုုးကေပါ့ ကိုုယ့္ထက္ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္ႀကီးတဲ့ လူတေယာက္နဲ႔ ခ်စ္ၾကိဳက္ဖူးသလိုု အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ႀကီးတဲ့ လူနဲ႔ လဲ ခ်စ္ၾကိဳက္ဖူးပါတယ္ ေနာက္ပိုုင္း အသက္ေလး နည္းနည္း ရလာေတာ့ ကိုုယ့္ထက္ အသက္ ေတာ္ေတာ္ငယ္တဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔လဲ ခ်စ္ၾကိဳက္ဖူးျပန္ပါတယ္။

ကိုုယ္ေသခ်ာေပါက္ ေျပာနိုုင္တာတခုုကေတာ့ ဘယ္အသက္အရြယ္အပိုုင္းအျခားမွာ ရွိတဲ့ ေယာက်္ားမဆိုု သူ႔နည္း သူ႔ဟန္နဲ႔ေတာ့ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့အကြက္ေတြရွိသလိုု မုုန္းစရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ေတြလဲ ရွိၾကတယ္ ဆိုုတာပါပဲ။

ဒီလိုုေျပာၾကည့္မယ္ မိန္းမေတြအတြက္ ျပီးျပည့္စံုုတဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း အခ်စ္ဘဝ ကေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေကာင္ေလးေတြ ရဲ႕ တိတ္တခိုုးအခ်စ္ခံရ၊ ၂၀ ေက်ာ္သက္ေတြ ရဲ႕ ကိုုးကြယ္မႈနဲ႔ခ်စ္တာကိုုခံရ၊ ၃၀ေက်ာ္ ေယာက်္ားနဲ႔ နွစ္ကိုုယ္တူမွ်ခ်စ္ၾကည္ရ၊ ၄၀ ေက်ာ္ေယာက်္ားရဲ႕ နက္ရႈိင္းတဲ့ အခ်စ္နဲ႔အခ်စ္ခံရျပီးေတာ့ ၅၀ ေက်ာ္ေယာက်္ားနဲ႔ ဘဝ အေၾကာင္းေဆြးေႏြးနိုုင္တဲ့ ဘဝမ်ိဳးပါ။ ၅၀ ေက်ာ္က်ေတာ့ ဘာလိုု႔ မခ်စ္ေတာ့တာလဲဆိုုတာ ေနာက္က်လာမယ္ေနာ္။

ကဲ ေျဖရွင္းျပမယ္ေနာ္…..

၁၀ေက်ာ္ ၂၀ ေက်ာ္ ေကာင္ေလးေတြဆိုုတာ ဘာပဲ ေျပာေျပာ ေယာက်္ားရယ္လိုု႔ အရြယ္ေရာက္လာေပမယ့္ သူတိုု႔ စိတ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကေလးသာသာပဲ ရွိၾကပါေသးတယ္။ အရမ္းကေလးဆန္ေနေသးတယ္။ (ခြ်င္းခ်က္ေတြ ေတာ့ရွိမယ္ အခုုဟာက ဂ်င္နရယ္ေယဘုုယ်ေျပာေျပာေနတာပါ) သူတိုု႔ ရဲ႕ေကာင္းကြက္ကေတာ့ အျပစ္ကင္းစင္တာပါပဲ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႔ဘဝက အျပစ္ကင္းစင္ရံုုနဲ႔ ဘဝလက္တြဲေဖာ္ျဖစ္ဖိုု႔ က သိပ္ခက္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ အဲ့လိုု အျပစ္ကင္းစင္ ကေလးဆန္တဲ့ ေကာင္ငယ္ေလးေတြဟာ ကိုုယ္တိုု႔ ကိုု ကိုုးကြယ္ျပီးခ်စ္ဖိုု႔ တိတ္တခိုုးခ်စ္ဖိုု႔ ေလာက္ပဲ ေကာင္းတယ္။

အသက္ ၃၀ အရြယ္ေယာက်္ားေတြက်ေတာ့ ဘဝမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြလဲ စရလာျပီ၊ ကိုုယ္ဘာလိုုခ်င္လဲ ဆိုုတာ ကိုုလဲ ေသေသခ်ာခ်ာ သိၾကျပီ။ မိန္းမေတြ အေပၚ တန္ဖိုုးထားရေကာင္းမွန္း ေဖးမရေကာင္းမွန္း ဦးစားေပး ရ ေကာင္းမွန္းလဲသိလာၾကျပီ။ တကယ္လိုု႔ စာဘတ္သူကသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ၂၀ ေက်ာ္သက္ အမ်ိဳးသမီးေလးဆိုုရင္ ၃၀ ေက်ာ္ေယာက်္ားေတြက ကိုုယ့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုုးပဲ။ သူတိုု႔ဆီကေန ကိုုယ္ေတြက အမ်ားႀကီး သင္ယူနိုုင္လိုု႔ပဲ။

ဒါေပမယ့္ ၃၀ ေက်ာ္ေတြက ၄၀ ေက်ာ္ေယာက်္ားေတြ နဲ႔က်ေတာ့လဲမယွဥ္နိုုင္ျပန္ဘူး။ ၃၀ ေက်ာ္ေတြ က ဘဝမွာ စတင္ေတြၾကံဳ ေအာင္ျမင္ တက္ၾကြတဲ့ အရြယ္ဆိုုေတာ့ သူတိုု႔မွာ ငါဆိုုတဲ့ အတၱေတြက ဒီကရီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနေသးတယ္။ ၄၀ ေက်ာ္ေတြက အသိ ရွိေနျပီ။ ဘဝနဲ႔ ရင္းတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြရွိေနျပီဆိုုေတာ့ …. ကတိတခုုေပးျပီးရင္ ကိုုယ့္ရဲ႕ ကတိ ကိုု တန္ဖိုုးထားတတ္ရေကာင္းမွန္းလဲ သိလာၾကျပီ။ သူတိုု႔ ဘဝမွာ တကယ္ခ်စ္ရမယ့္ မိန္းမတေယာက္ကိုုေတြ႔ျပီဆိုုရင္ တကယ္လဲ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ေလးေလးနက္နက္ ခ်စ္တတ္ လာၾကျပီ၊ အတည္က်ခ်င္ျပီေလ၊ ဘဝ ဆိုုတာ ကိုု အခုုမွ ေသေသခ်ာခ်ာ စတင္စဥ္းစားလာၾကတဲ့အရြယ္ေပါ့။ ၂၀ ေက်ာ္ေတြလိုု ေန႔တိုုင္း တခ်ိန္လံုုး “ဟိုုကိစၥ” ပဲဦးတည္ေတြးေတာေနၾကေတာ့တာမဟုုတ္ဘူး။

အသက္ ၅၀ ေက်ာ္တဲ့ ေယာက်္ားေတြ နဲ႔စကားေျပာတာက်ေတာ့ တမ်ိဳး၊ ကိုုယ့္ရဲ႕ဘဝ အေတြးအျမင္ေတြ ဖြင့္ေပးနိုုင္တယ္။ ကိုုယ့္အသိ ကိုုအျမင္ ကိုု ပိုုက်ယ္လာေစတယ္။ သူတိုု႔မွာ ဘဝအေတြ႔အၾကံဳေတြေရာ အသိပညာေတြေရာက ေတာ္ေတာ္ျပည့္စံုုေနျပီေလ။ ကိုုယ္တိုု႔ ကိုု တခါတခါ အထင္ႀကီးစိတ္နဲ႔ေတာင္ ခ်စ္မိေစနိုုင္တဲ့ အစြမ္းေတြ သူတိုု႔မွာ ရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္……..

၅၀ ဆိုုတာ နည္းနည္းေတာ့ “အိုု” ေနျပီေလ။ ဘဝရဲ႕ ရုုန္းကန္လႈပ္ရွားရမႈေတြ၊ ဝန္ထုုပ္ဝန္ပိုုးေတြ နဲ႔ ဇရာက သူတိုု႔ အေပၚမွာ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ မဟုုတ္ရင္ေတာင္ အမာရြတ္ေတြ အေနနဲ႔ေတာ့ ေပးခဲ့ျပီးျပီ။

အဲ့ဒီေတာ့ ကိုုယ္ေနာက္ဆံုုး အၾကံေပးခ်င္တာက ၅၀ ေက်ာ္ေတြ ကိုု ခ်စ္မိရင္ ခ်စ္လိုုက္ပါ။ ယူေတာ့ မယူမိေစနဲ႔။

ပိုုက္ဆံ အတြက္ဆိုုရင္ေတာ့ တမ်ိဳးစဥ္းစားၾကတာေပါ့။ သူကလဲ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးတာကိုုးေနာ္။

A Chen

7:39 AM

Friday

19th August 2011

Home

Bangkok

အိမ္ေထာင္ျပဳ၏ မျပဳ၏…

ေျခဆင္း။

ဒီပိုုစ့္မွာ….ကိုုယ္ေရးေနက် မိန္းမ စြမ္းအားရွင္ အယူအဆ ေတြနဲ႔ ဝိဝါဒ ကြဲျပားတဲ့ အယူအဆ တခ်ိဳ႕ တင္ျပထားပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ျပဳ၏ မျပဳ၏….

တခ်ိဳ႕ လူေတြ လာလာေမးၾကတယ္။ တျပိဳင္တည္း တခ်ိန္တည္းမွာ လူနွစ္ေယာက္ကိုု ခ်စ္မိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတေယာက္ကိုုပဲ လက္ထပ္လိုု႔ျဖစ္မယ္ ဆိုုရင္ ဘယ္လိုုလုုပ္ရမလဲတဲ့…..

လြယ္လြယ္ေလး လက္မထပ္နဲ႔ေပါ့…..

လက္မထပ္ေသးရင္ နွစ္ေယာက္မကဘူး ၾကိဳက္သေလာက္ ခ်စ္လိုု႔ ရတယ္။ လက္ထပ္တယ္ဆိုုတာက ေျပာရမယ္ဆိုုရင္ တဘဝလံုုး တူတူေနပါမယ္၊ လက္တြဲရင္ဆိုုင္ပါမယ္ လိုု႔ အဓိပၺါယ္ ရွိတဲ့ သက္ေရာက္တဲ့ ကတိကဝတ္ျပဳမႈတခုုပဲေလ။ သူ႔တေယာက္တည္းပဲ လံုုးလံုုး ဝဝ မခ်စ္နိုုင္ေသးရင္ သူ႔ကိုု လက္မထပ္နဲ႔။

တကယ္လိုု႔ ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ အသက္အရြယ္ကေလးလဲ ရလာျပီ။ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ လက္မထပ္ရင္ မျဖစ္ေတာ့ဘူး ဆိုုတဲ့ အခါက်ေတာ့မွ ခုုနက အခ်စ္ဇာတ္လမ္း နွစ္ခုုထဲက တခုုကိုု ေရြးခ်ယ္ အဆံုုးသတ္လိုုက္ေပါ့။

ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔ လက္ထပ္တဲ့သူ တေယာက္ထဲျဖစ္စရာမလိုုပါဘူးေလ။ ကိုုယ္တိုု႔ေတြ စိတ္ထဲမွာလဲ သိေနတယ္ သိခဲ့တယ္ သိေနအံုုးမယ္ တခ်ိဳ႕ ေယာက်္ားေတြ က ခ်စ္ဖိုု႔ ပဲေကာင္းျပီးေတာ့ လက္ထပ္ဖိုု႔ မေကာင္းဘူး၊ တခ်ိဳ႕ေယာက်္ားေတြက်ေတာ့ အဲ့ေလာက္ ခ်စ္ဖိုု႔ မေကာင္းေပမယ့္လဲ လက္ထပ္ဖိုု႔ က်ေတာ့ သင့္ေတာ္ေနျပန္တယ္။ အခ်စ္ မပါတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ဘာညာ ေလမကန္ပါနဲ႔ အခ်စ္က အိမ္ေထာင္ေရး ရဲ႕ တစိတ္တပိုုင္းသာျဖစ္ျပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရးမွာ အခ်စ္ထက္ ဦးေနွာက္ နဲ႔ နားလည္မႈက ပိုုအေရးႀကီးတာ ခုုေခတ္လူတိုုင္းသိၾကတယ္။

ခ်စ္ရံုုခ်စ္တဲ့သူက ကိုုယ့္ကိုု ေစာင့္ေရွာက္ဖိုု႔ တာဝန္ယူဖိုု႔ သိပ္သိစရာ နားလည္စရာမလိုုဘူး။ ခ်စ္ဖိုု႔ ပဲ အဓိက….ခ်စ္တတ္ဖိုု႔ ပဲ ပဓာန။ ဒါေပမယ့္ ကိုုယ္ယူမယ့္ ေယာက်္ား လက္ထပ္မယ့္ ေယာက်္ား အိမ္ေထာင္ျပဳမယ့္ ေယာက်္ား ကိုုယ့္ဘဝ ကိုု သူ႔လက္ထဲထည့္မယ့္ ေယာက်္ား ဘဝတခုုကိုု တူတူလက္တြဲ မယ့္ ေယာက်္ား ကေတာ့ ကိုုယ့္ကိုု ေစာင့္ေရွာင့္ နိုုင္ဖိုု႔ေကာင္းေကာင္းလိုုပါတယ္။

ခ်စ္မယ့္ သူက ခ်စ္ေနဖိုု႔ ပဲ အခ်ိန္တိုုင္းမွာ ခ်စ္ေနဖိုု႔၊ ကိုုယ့္ကိုုေတြ႔ခ်င္ေနဖိုု႔၊ ကိုုယ့္ကိုုေတြ႔ရင္ ရင္ခုုန္ေနဖိုု႔၊ အျမဲတမ္း ကိုုယ့္ေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားေနဖိုု႔ ပဲ လိုုတယ္။ နွစ္ေယာက္ တူတူထိုုင္ျပီး ဘာမွမလုုပ္ဘဲနဲ႔ ၾကည့္ဖူးတဲ့ ရုုပ္ရွင္ တကား ဘတ္ဖူးတဲ့ စာအုုပ္တအုုပ္အေၾကာင္းေတာင္ေျပာတာေတာင္ တေန႔လံုုး တညလံုုး ထိုုင္ေျပာနိုုင္ၾကတယ္။ အဲ့လိုုေျပာရတာကိုုလဲ ၾကည္နူးတယ္ ေက်နပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုုယ္ယူမယ့္သူ၊ လက္ထပ္မယ့္သူ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ့္သူ က်ေတာ့ အဲ့လိုု တူညီတဲ့ ဝါသနာ တူတူေျပာလိုု႔ ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ရွိခ်င္မွရွိမယ္…ဒါေပမယ့္ ဘဝ ကိုု တူတူ လက္တြဲ သြားရမယ့္ အေဖာ္ေတာ့ ျဖစ္ရမယ္။

နွလံုုးသားတခုုက နွလံုုးသား ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုုခ်စ္လိုု႔ ရတယ္။ ခႏၶာကိုုယ္တခုုကလဲ ခႏၶာကိုုယ္ေပါင္မ်ားစြာ ကိုု ခ်စ္နိုုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဝတခုုကေတာ့ ဘဝ တခုုနဲ႔ပဲ တခ်ိန္တည္းမွာ တရားဝင္ ေပါင္းစပ္နိုုင္လိမ့္မယ္။ ခ်စ္သူအမ်ားႀကီးထားတာ မ်က္နွာ မ်ားတာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီးမွ ေနာက္တေယာက္ကိုု ခ်စ္တာ က်ေတာ့ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္တာ ျဖစ္သြားျပီ။ ခ်စ္သူတေယာက္ ထားတယ္ ကြဲတယ္ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး။ အိမ္ေထာင္ကြဲရင္ေတာ့ ကိုုယ္က အလိုုလိုုေနရင္ တခုုလပ္ ဆိုုတဲ့ ဘဝကိုု ေျပာင္းသြားတာပဲ။ (မိန္းကေလးေတြမိုု႔လိုု႔ ဘာမိုု႔လိုု႔ အိမ္ေထာင္မျပဳဘဲအတူေနရင္ နစ္နာတယ္ ဘာညာ မေျပာပါနဲ႔ေလ။ တကယ္နစ္နာတယ္ လိုု႔ ေျပာမယ္ဆိုုရင္ မိန္းကေလး ေတြခ်ည္းပဲ တဘက္သတ္နစ္နာတတ္ၾကတာ မဟုုတ္ပါဘူးဆိုုတာ သိသိရက္နဲ႔။)

ကဲ ဒီလိုုဆိုုရင္ ဘာလိုု႔မ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳေနၾကေသးလဲ ေမးစရာျဖစ္လာျပီ။

အေျဖက အရာရာ အစစ အကုုန္လံုုးကိုု ကိုုယ့္ဘက္ကလဲ သူတေယာက္အတြက္ေတာ့ျဖင့္ မျငိဳမျငင္ ေပးဆပ္ နိုုင္ျပီ ဆိုုေတာ့မွ လူတေယာက္ကိုု လက္ထပ္ေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ပိုုအေရးႀကီးတာ တခုုရွိေသးတယ္ အဲ့တာက ဘယ္ေတာ့မွ ဘယ္ေတာ့မွ… (never…never…) အိမ္ေထာင္ျပဳဖိုု႔ အတြက္နဲ႔ ေတာ့ ကိုုယ့္ဘဝ ကိုု ကိုုယ့္လြတ္လပ္မႈကိုု ကိုုယ့္လိုုအင္ေတြကိုု မစေတးပါနဲ႔။

အဲ့တာဆိုု အိမ္ေထာင္ျပဳလိုုက္ရတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္။ ေပးဆပ္မႈ ေတြက သိပ္ၾကီးသြားလိမ့္မယ္။

တခ်ိဳ႕ လူေတြ က်ေတာ့လဲ လက္ရွိ ဘဝ ကိုု လြတ္ေျမာက္ခ်င္လိုု႔ လက္ထပ္ၾကတယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတယ္။ ဥပမာ ေကာင္မေလးေတြ ပိုုက္ဆံ ရွိတဲ့ သူကိုု ယူတာ ေကာင္ေလးေတြ မမႀကီးေတြကိုု ယူတာ။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လဲ လက္ရွိဘဝကိုု ရိုုးအီလာလိုု႔ ဥပမာ ရည္းစားေတြ ထည္လဲတြဲေနတဲ့ လူလတ္ပိုုင္းေယာက်္ားတေယာက္က သူ႔ကိုုသူ သင့္ေတာ္ျပီ အတည္က်ဖိုု႔ သင့္ျပီ လိုု႔ေတြးျပီး အိမ္ေထာင္ျပဳတာမ်ိဳး။ ဆိုုလိုုတာ လက္ရွိဘဝ ကိုု အီလာလိုု႔ မိန္းမယူတာ။ လူပ်ိဳဆိုုတဲ့ ဘဝ ကိုု စြန္႔ျပီးေတာ့ အိ္မ္ေထာင္သည္ ဆိုုတဲ့ ဘဝ ကိုု ေျပာင္းခ်င္တာ။ တခ်ိဳ႕ စံုုတြဲေတြ ရည္းစားသက္တမ္း ၾကာလာလိုု႔ အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတာ။ အခ်ိန္ေရာက္လိုု႔ ရည္းစားဘဝ ကိုု အီလာလိုု႔ ဘဝကိုု ေနာက္တဆင့္ ထပ္တက္ခ်င္လိုု႔…..စသျဖင့္ေပါ့။

ရည္းစားေတြ ထည္လဲတြဲေနရတဲ့ဘဝ ကိုုျငီးေငြ႔လာျပီ…..အိမ္ေထာင္ျပဳလိုုက္တာေအးတာပဲ

ခ်မ္းသာတဲ့ ဘဝကိုု ျမန္ျမန္ေရာက္ခ်င္ျပီ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုုက္တာေအးတာပဲ

အလုုပ္ကလဲ အတည္တက်ျဖစ္ေနျပီ အိမ္ေထာင္ျပဳ ဖိုု႔ သင့္ေနျပီ….

မိဘေတြနဲ႔ ခြဲေနခ်င္ျပီ အိမ္ေထာင္ျပဳလိုုက္မယ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရေအာင္…

တြဲလာတာၾကာလွျပီ အိမ္ေထာင္ျပဳဖိုု႔ ေကာင္းေနျပီ…

ေနာင္သူနဲ႔ ေပါင္းရမေပါင္းရမေသခ်ာဘူး ခုုေသခ်ာတံုုး ယူလိုုက္တာ ေကာင္းတယ္….မေသခ်ာတာေတြ တခါတည္း ေသခ်ာသြားေအာင္ေလ။ ေဝးဖိုု႔ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္မွသိရတာက လက္ထပ္လိုုက္ေပမယ့္ ကိုုယ့္တိုု႔ေတြ ရဲ႕ဘဝေတြက လက္မထပ္ခင္ကနဲ႔ ဘာမွ ပိုုထူးျခားမသြားဘူး။ ရည္းစားကလဲ ကိုုယ့္ အတြက္ ဘာမွ ပိုု ေျပာင္းလဲလာတာ မရွိဘူး။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြျဖစ္လာေတာ့ ပိုုတာဝန္မ်ားလာတယ္။ သူ႔ဘက္ ကိုုယ့္ဘက္ သူ႔အမ်ိဳး ကိုုယ့္အမ်ိဳး ကိစၥ ေတြပိုုမ်ားလာတယ္။ ညွိနိုုႈင္းရတာ အေလ်ာ့ေပးရတာ ေတြပိုုမ်ားလာတယ္။

မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ ကလဲ တခ်ိဳ႕တက္လမ္း ရွိမလား မွတ္လိုု႔ အိမ္ေထာင္ျပဳပါတယ္ အပ်ိဳဆိုုတဲ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဘဝ ဆံုုးသြားတာ၊ အိမ္ေထာင္မႈ တာဝန္ေတြပိုုမ်ားလာတာ စတာေတြပဲ အဖတ္တင္တယ္။ ဘဝကိုု ေတာ့ အရင္လိုု ရံုုးရ ကန္ရတံုုးပဲ နွစ္ေယာက္ေပါင္းျပီးေတာ့ လဲ ၂ ျဖစ္မလာဘူး။ သူလဲ ၁ ကိုုယ္လဲ ၁ ပဲ။

လက္ရွိဘဝ က လြတ္ေျမာက္ခ်င္လိုု႔ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ ေနာက္ ပိုုမေကာင္းတဲ့ ဘဝတခုုထဲကိုု ျပဳတ္က်သြားတာပဲ ရွိတယ္ ဘာမွ ပိုုမထူးလာဘူး။ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုုတာ ထင္သေလာက္လဲ စိတ္လႈပ္ရွားစရာမေကာင္းပါလား ဆိုုတာမ်ိဳးေပါ့။ ပ်င္းစရာ ့ျငီးေငြ႔ စရာေကာင္းတဲ့ အရင္ဘဝ ကိုု ေဆးေရာင္လွလွခ်ယ္ေပးနိုုင္တာလဲ မဟုုတ္။

လက္ရွိဘဝက လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရင္ ကိုုယ့္ဘာသာပဲ ၾကိဳးစားမွရမယ္။ သူမ်ားကိုုလဲ ဒုုကၡႏြံထဲ ကိုုယ္နဲ႔ တူတူ ဆြဲေခၚလိုု႔ မျဖစ္ဘူး (ေယာက်္ားေလးေတြ ေျပာပါတယ္)

လက္ရွိဘဝကေန လြတ္ေျမာက္ခ်င္ရင္ ၾကိဳးစားျပီး ပညာရွာတာ က အိမ္ေထာင္ျပဳျပီး ၾကင္ယာရွာတာထက္ ပိုုေသခ်ာတယ္။

ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ေျပာင္းလဲ ပစ္မွ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ပိုုမ်ားလာမယ္ ဘဝကိုု ပိုုျမင္တတ္လာမယ္။ အခြင့္အေရးေတြလဲ ပိုုမ်ားလာမယ္။ လက္ရွိဘဝ ထက္ပိုုေကာင္းတာေတြ ကိုု ရွာနိုုင္ဖိုု႔ ခြန္အားေတြ ရွိလာမယ္။ ပညာေတြအေတြ႔အၾကံဳေတြရွိလာမယ္။ ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ေကာင္းေအာင္ ေျပာင္းလဲ ပစ္ရမယ္။

ေျပာေနရင္နဲ႔ ဘယ္ေတြ ေရာက္ကုုန္လဲေတာင္ မသိေတာ့ပါဘူး ေနာက္ဆံုုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာက သူသူကိုုယ္ကိုုယ္ မိန္းကေလး ေယာက်္ားေလး….

လက္ရွိဘဝ ကိုု ေျပာင္းလဲ ျပစ္ခ်င္ရံုုနဲ႔ေတာ့ အိမ္ေထာင္မျပဳပါနဲ႔ …..

အဲ….အေျပာင္းအလဲေတြ ကိုု ျငီးေငြ႕လာျပီဆိုုေတာ့မွသာ အိမ္ေထာင္ျပဳပါ

အဲ့တာမွ အေျခက်မွာ။

A Chen

7:08 PM

16th August 2011

Tuesday

Home

Bangkok

မင္းကိုု ထာဝရ ခ်စ္ေနမယ္

ကဲလာျပန္ျပီ ေနာက္ထပ္ ဂ်ဴဝဲလ္ ရဲ႕သီခ်င္း လွလွေလး တပုုဒ္။ တေန႔က သီခ်င္း ကိုု ဘာသာျပန္ျပီးကတည္းက သူ႔ရဲ႕အဲ့ဒီအေခြကိုု အေခါက္ေခါက္အခါခါ ျပန္နားေထာင္ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ အႀကိမ္အခါမ်ားစြာနားေထာင္ျပီးသားပါ။ အပုုဒ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလဲ ၾကိဳက္ပါတယ္။ ဒီတပုုဒ္ကိုုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ကိုုၾကိဳက္တယ္လိုု႔ေျပာရမယ္။ ခဏခဏ ကိုုနားေထာင္ျဖစ္တယ္ အထူးသျဖင့္ ညေနဘက္ ရံုုးဆင္းအိမ္ျပန္ ရထားဘူတာ ကိုု လမ္းေလ်ာက္သြားေနခ်ိန္ေတြ မွာေပါ့။ သံစဥ္ေရာ စာသားေရာ သိပ္လွတယ္။ သူ႔သီခ်င္း ကိုုနားေထာင္ရတာ ကဗ်ာ လွလွေလးတပုုဒ္ ကိုုခံစားရ သလိုုပဲ ညႊတ္နူးမႈ ကိုုေပးမယ္။ ဆြတ္ပ်ံ႕ ၾကည္နူးမႈကိုု ရေစတယ္။ ဒီတပုုဒ္ကိုုလဲခံစားၾကည့္ပါ။ အဖြဲ႕အႏြဲ႕ေလးေတြဘယ္ေလာက္လွသလဲလိုု႔ သူမိုု႔လိုု႔သာ ဒီေလာက္လွတဲ့ စာသား ကိုု ဒီေလာက္လွတဲ့ သံစဥ္နဲ႔ ဖြဲ႔ႏြဲ႕နိုုင္တာ။ ဥပမာ ေလတုုိက္ေနတာ ခံစားရရင္ အဲ့ဒီေနရာ ကိုု ကိုုယ္နမ္းေနတယ္ မွတ္လိုုက္ပါဆိုုတာမ်ိဳး။ ေနာက္ျပီး လင္မယား အခ်စ္ နဲ႔သားသမီး အခ်စ္ကိုုလဲ ဖြဖြေလး ထိရံုု ပဲ ျပသြားတာ သိပ္လွတယ္။ ဒီအေခြကိုုေရးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဂ်ဴဝဲလ္ က လက္ထပ္ျပီး တနွစ္ေလာက္အၾကာေပါ့ ကိုုယ္ထင္တယ္ သူ႔ ကိုုယ္ဝန္ေဆာင္စ သိုု႔ ေဆာင္ဖိုု႔ ၾကိဳးစားဆဲ ကာလမွာ သူ႔ခံစားခ်က္ေတြကိုု သီခ်င္းထဲ ထည့္ေရးတယ္ လိုု႔ ယူဆရပါတယ္။ ပထမ သားဦးေလးကိုု အေခြထြက္ျပီး ၁ နွစ္အၾကာမွာ ေမြးပါတယ္။

ကဲ ခံစားၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္…

သီခ်င္းနားမည္ေလးက ရိုုးေနေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ မတံုုးမယ့္……

foto from google

“မင္းကိုု ထာဝရ ခ်စ္ေနမယ္”….တဲ့

ကိုုယ္နဲ႔မင္း လက္ခ်င္းတြဲျပီး

လမ္းေျဖးေျဖးေလးေလ်ာက္ေနတဲ့အခါ

ေျခရာေတြက သဲေသာင္ျပင္ေပၚမွာ…

ေလေျပေလးကလဲ မင္းပါးျပင္ေပၚ

အရိပ္ဖြဖြ ပြတ္တိုုက္လိုု႔ေပါ့….

ေကာင္းကင္ကလဲ ျပာလုုိ႔

မင္းမ်က္လံုုး စိမ္းစိမ္းေလးေတြေၾကာင့္

ေလေတြေတာင္ အေရာင္လဲ့ေနသလိုုမ်ိဳး…

အဲ့လိုုအခ်ိန္မွာဘဲ

ရုုတ္တရက္ဆိုုသလိုု

အခ်စ္က လက္ေဆာင္တခုုလိုုအသြင္နဲ႔

ကိုုယ္တိုု႔ဆီ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္

ေရာက္လာခဲ့တယ္ေလ…..

ကိုုယ္က ဒီမွာေနေပမယ့္

မင္းက အေဝးမွာေလ

ဘဝ က ျပန္ေခၚတဲ့အခါ

တိုု႔ေတြ ဆိုုင္ရာကိုု ျပန္ၾကရမွာေပါ့

ဝမ္းနည္းတံုု႔တံုု႔ အျပံဳးနဲ႔

ကိုုယ့္လက္ေတြကိုု ကိုုင္ေထြးျပီး..

တိုု႔ေတြ ေဝးကြာေနခ်ိန္မွာ

ကိုုယ့္ကိုု နားလည္ေစခ်င္တာက….

“ကိုုယ္မင္းကိုုေပြ႔ဖက္ထားသလိုုမ်ိဳး

မင္းကလဲ ကိုုယ့္ကိုုေထြးေပြ႔ထားမွာပါ

ရွည္လ်ားတဲ့ ညတာေတြကိုု …

ကိုုယ့္အခ်စ္နဲ႔ မင္းျဖတ္ေက်ာ္နိုုင္ေစမွာေပါ့….

ၾကယ္ေတြကိုု မင္းျမင္တဲ့အခါ

ကိုုယ့္လက္ေမာင္းေတြလိုု႔ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ

ေလညွင္းေလး မင္းကိုု ေျပးေဆာ့တာကိုု

မင္းလည္တိုုင္ေလးက ခံစားရရင္

အဲ့တာ ကိုုယ္မင္းကိုု နမ္းေနလိုု႔ေပါ့….

မင္းကိုုယ့္ကိုု ခ်စ္တယ္လိုု႔ေျပာတဲ့အခါ

ကိုုယ္ကလဲ ကိုုယ္သိပ္ခ်စ္တာ ေျပာမွာေပါ့

ဘယ္ ေဝးကြာမႈကမွ

ကိုုယ့္တိုု႔ ခ်စ္တာကိုု မစစ္မွန္ေစနိုုင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး

ေဝးကြာေနတဲ့အခါ

အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာေတြကိုု ကိုုယ္ေက်ာ္ျဖတ္လာမွာေပါ့

ေလတိုုက္သံ ကိုုၾကားလား

အဲ့တာ ကိုုယ္က

“မင္းကိုု ထာဝရ ခ်စ္တယ္” လိုု႔ ေျပာေနတာေလ…..

ကိုုယ့္တိုု႔နွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ဇာတ္လမ္းကိုု

ေရွ႕ နည္းနည္း ရစ္လိုုက္ရေအာင္ပါ

အဲ့ေန႔ကိုု တိုု႔ မွတ္မိေနေသးတယ္

ေလာကႀကီးတခုုလံုုးမွာ ဘာနဲ႔မွ မလဲနိုုင္တဲ့

သူမေလးရဲ႕ မ်က္နွာေသးေသးေလးကိုု

မင္းစိုုက္ၾကည့္ေနတဲ့အခါ

သူမေလးရဲ႕ မ်က္လံုုးေတြ အျပံဳးေတြက

မင္းကိုု ညိုဳ႕ ျမဴထားသလိုုပဲ

ဒါေပမယ့္ မင္းအလုုပ္က

မင္းကိုု ၾကာၾကာေနခြင့္မေပးျပန္ေတာ့

မင္းသြားဖိုု႔ ကိုု တိုု႔နွစ္ေယာက္လံုုး…

အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး

တိုု႔ရဲ႕သမီးေလးကိုု

မင္း ဝမ္းနည္းတံုု႔တံုု႔ အျပံဳးနဲ႔ ခ်ီပိုုးျပီးေတာ့….

ေဖႀကီးနဲ႔ ေဝးေနတဲ့ အခါ သမီးေလး သိရမွာက…..

“ကိုုယ္မင္းကိုုေပြ႔ဖက္ထားသလိုုမ်ိဳး

မင္းကလဲ ကိုုယ့္ကိုုေထြးေပြ႔ထားမွာပါ

ရွည္လ်ားတဲ့ ညတာေတြကိုု …

ကိုုယ့္အခ်စ္နဲ႔ မင္းျဖတ္ေက်ာ္နိုုင္ေစမွာေပါ့….

ၾကယ္ေတြကိုု မင္းျမင္တဲ့အခါ

ကိုုယ့္လက္ေမာင္းေတြလိုု႔ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ

ေလညွင္းေလး မင္းကိုု ေျပးေဆာ့တာကိုု

မင္းလည္တိုုင္ေလးက ခံစားရရင္

အဲ့တာ ကိုုယ္မင္းကိုု နမ္းေနလိုု႔ေပါ့….

မင္းကိုုယ့္ကိုု ခ်စ္တယ္လိုု႔ေျပာတဲ့အခါ

ကိုုယ္ကလဲ ကိုုယ္သိပ္ခ်စ္တာ ေျပာမွာေပါ့

ဘယ္ ေဝးကြာမႈကမွ

ကိုုယ့္တိုု႔ ခ်စ္တာကိုု မစစ္မွန္ေစနိုုင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး

ေဝးကြာေနတဲ့အခါ

အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာေတြကိုု ကိုုယ္ေက်ာ္ျဖတ္လာမွာေပါ့

ေလတိုုက္သံ ကိုုၾကားလား

အဲ့တာ ကိုုယ္က

“မင္းကိုု ထာဝရ ခ်စ္တယ္” လိုု႔ ေျပာေနတာေလ…..

တကယ္လိုု႔ ဘုုရားေပးထားတဲ့တေန႔ ေရာက္လာခဲ့ရင္

ကိုုယ့္မ်က္လံုုးက အေရာင္ေတြ မွိန္ကုုန္ရင္ေတာင္….

မင္းရဲ႕ နွလံုုးသားထဲကေတာ့…

ကိုုယ္ဘယ္ေတာ့မွ မထြက္ခြာသြားပါဘူး

ဘယ္မ်ဥ္း ဘယ္အကန္႔အသတ္ကိုုမွလဲ

ကိုုယ့္ဝိညဥ္က အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုုတ္ပါဘူးေလ….

ဘာလိုု႔လဲဆိုုေတာ့…..

“ကိုုယ္မင္းကိုုေပြ႔ဖက္ထားသလိုုမ်ိဳး

မင္းကလဲ ကိုုယ့္ကိုုေထြးေပြ႔ထားမွာပါ

ရွည္လ်ားတဲ့ ညတာေတြကိုု …

ကိုုယ့္အခ်စ္နဲ႔ မင္းျဖတ္ေက်ာ္နိုုင္ေစမွာေပါ့….

ၾကယ္ေတြကိုု မင္းျမင္တဲ့အခါ

ကိုုယ့္လက္ေမာင္းေတြလိုု႔ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ

ေလညွင္းေလး မင္းကိုု ေျပးေဆာ့တာကိုု

မင္းလည္တိုုင္ေလးက ခံစားရရင္

အဲ့တာ ကိုုယ္မင္းကိုု နမ္းေနလိုု႔ေပါ့….

မင္းကိုုယ့္ကိုု ခ်စ္တယ္လိုု႔ေျပာတဲ့အခါ

ကိုုယ္ကလဲ ကိုုယ္သိပ္ခ်စ္တာ ေျပာမွာေပါ့

ဘယ္ ေဝးကြာမႈကမွ

ကိုုယ့္တိုု႔ ခ်စ္တာကိုု မစစ္မွန္ေစနိုုင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး

ေဝးကြာေနတဲ့အခါ

အခ်ိန္နဲ႔ ေနရာေတြကိုု ကိုုယ္ေက်ာ္ျဖတ္လာမွာေပါ့

ေလတိုုက္သံ ကိုုၾကားလား

အဲ့တာ ကိုုယ္က

“မင္းကိုု ထာဝရ ခ်စ္တယ္” လိုု႔ ေျပာေနတာေလ…..

A Chen

3:35 AM

16th August 2011

Tuesday

Home

Bangkok

foto from google

“I Love You Forever”

You and I walking slowly

Hand in hand

Footprints in the sand

Watch the wind as it plays

Throwing shadows across your face

The sky was so blue

Your eyes so green

The air glittering

So sudden, so swift

Love came to us

Just like a gift

I lived here, you lived far away

Our lives called us back, no we could not stay

With a sad sort of smile you took my hand

Said while we’re apart you hope I understand that…

[Chorus:]

You’ll be holding me

And I’ll be holding you

Through those long nights

My love will be pulling you through

When you see the stars

Pretend they’re my arms

When you feel the air

That is me kissing you there

Say you love me

And I will say I love you

No distance could ever make that untrue

When I’m far away

I’ll reach through time and space

When you hear the wind

You’ll hear me saying

I love you forever

Fast forward our love story

I still remember that day

Her small precious face

You stared into her eyes

Hypnotized by her smile

But your job meant you had to travel

But we weren’t ready for you to go

You held our daughter with a sad sort of smile

Said while we’re apart I want you to know that…

[Repeat Chorus]

God forbid there’ll come a day

When the light in my eyes fades away

But from your hearts I will not go

No bounds shall my spirit know, cause

[Repeat Chorus 2x]

သီခ်င္းေလးပါ ခံစားနိုုင္ေအာင္ သင့္ရဲ႕ ျပြန္ကေန ရွာထည့္ေပးလိုုက္တယ္ေနာ္

ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ အမ္တီဗီေတာ့ မရွိဘူး ဒီတပုုဒ္က

ေက်နပ္ၾကပါေစ။


မိန္းမေတြ ရဲ႕ ေရာဂါ

မိန္းမေတြ ရဲ႕ ေရာဂါ

“ဘယ္မိန္းမ ကိုုမွ ကိုုယ္ တခါ မွ….. အခုုေလာက္…..” ဆိုုျပီးေတာ့ ေယာက်္ားေတြ က သူတိုု႔ နဲ႔ လက္ရွိ ပတ္သက္ေနတဲ့ မိန္းမေတြ ကိုု ေျပာၾကေလ့ရွိတာ ကိုုယ္တိုု႔ ၾကားဖူးၾကပါတယ္။ ဒီလိုု စကားမ်ိဳး ကိုု ေမာင္တိုု႔ ပုုရိသေတြ ေျပာတာ အၾကိမ္ အေထာင္ အေသာင္းၾကားေနပါေစအံုုးေတာ့၊ တခါ တေခါက္ အသစ္ျပန္ၾကားရတိုုင္း လဲ ဦးေနွာက္မပါရင္ “ x ” စားမယ္ဆိုုတဲ့ ကိုုယ္တိုု႔ မိန္းမေတြက ဦးေနွာက္ေတြဘာေတြ ေမ့ထား ေခါက္ထား ျပီး နားနဲ႔နားေထာင္ျပီး နွလံုုးသားနဲ႔ ယံုုတာပါပဲ။

ကဲ ဘာလိုု႔ ယံုုၾကတာတဲ့လဲ?

ကိုုယ္တိုု႔ေတြတကယ္ပဲ သူတိုု႔ ေယာက်္ားေတြဟာ ကိုုယ့္အရင္ မွာ ဘယ္မိန္းမ ကိုုမွ အခုုေလာက္ မခ်စ္ဘူးဖူး။ ဘယ္မိန္းမ ကိုုမွ အခုုေလာက္ မစြဲလမ္း ဘူးဖူး၊ ဘယ္မိန္းမ အေပၚမွာမွ သူအခုု ကိုုယ့္အေပၚ နူးညံ့တာေလာက္ မနူးညံ့ဖူးဘူး၊ ဘယ္မိန္းမေအပၚမွာ မွ သူအခုု ကိုုယ့္အေပၚ ပူျပင္းေလာင္ျမိဳက္ ေနသေလာက္ မပူေလာင္ဖူးဘူး၊ ေနာက္ဆံုုး ကုုန္ကုုန္ေျပာရရင္ ဘယ္မိန္းမ တေယာက္ကိုု မွ သူ မနမ္းဘူးဖူး မထိေတြကိုုင္တြယ္ ဘူးဖူး လိုု႔ေျပာလာရင္ လဲ ယံုုၾကတာပါပဲ။

ကဲ ေတြးၾကည့္ၾကပါအံုုးေလ။ ဦးေနွာက္ေလးနဲ႔ စိတ္ေအးေအးထားျပီး။ ဘယ္ျဖစ္နိုုင္ပါ့မလဲ။ သူက ကိုုယ့္နဲ႔ မေတြ႔ခင္ အထိ ဘုုန္းႀကီး ဝတ္ေနတာလဲမဟုုတ္၊ ေတာထဲကေန ခုုမွ လူ႔ေလာကထဲ ကိုု ျပန္ေရာက္လာတာ လဲမဟုုတ္။

ေနာက္တခုု က ကိုုယ္ေတြက ေကာ အဲ့ေလာက္ေတာင္ပဲ စြဲေဆာင္မႈ ျပင္းထန္ေနျပီလား? တကယ္ပဲ “လိုုရွင္း မင္းသမီး” ေလာက္နီးနီးလွေနျပီလား။ စိတ္ေအးေအးထားေတြးပါေလ။

ကဲ ေနာက္တခုု ထပ္ေျပာရရင္ သူ႔အရင္ ေကာင္မေလးေတြ အမ်ိဳးသမီးႀကီးေတြကိုု သူက ေယာက်္ား ဘာသာဘာဝ ခ်ိဳပ်ားသကာစကားေတြ မေျပာခဲ့ရင္၊ မပီမပလာ ခဲ့ရင္၊ လ်ာရိုုးမရွိတိုုင္း ညာျပီး အာမရႊီးခဲ့ရင္ အရင္ သူ႔ေကာင္မေလးေတြ အကုုန္လံုုးက သူဘာမွ မလုုပ္ဘဲနဲ႔ သူ႔ေနာက္ ကိုု “ေနာက္ကေန တေကာက္ေကာက္လိုုက္၊ အေၾကာင္းမရွိ အေၾကာင္းရွာျပီး အိမ္ကိုု ဖုုန္းေတြဆက္၊ လူေတြေျပာေျပာမေကာင္းလဲ ခ်စ္မွာပဲ” လိုု႔ ဆိုုျပီး ျဖစ္ေနၾကလိုု႔လား။ အဲ့လိုုေကာင္မေလးမ်ိဳးေတြ မရွိဘူး မေျပာပါဘူး ကိုုယ့္ အမ်ိဳးသား “က်ား” စကားေတြ ကိုု ခ်င့္ခ်ိန္ယံုုဖိုု႔ ေျပာေနတာပါ။ တီခ်မ္း ေပါက္ကရေတြ ေလ်ာက္ေရးေနတိုုင္း ေခါင္းစဥ္ မလြဲသြားနဲ႔ေလ။

ေမာင္ ခ်စ္တာ ကမာၻမွာ ကိုုယ္တေယာက္ထဲပါ။ တေလာကလံုုးမွာ ေမာင့္အတြက္ေတာ့ ကိုုယ္သာ အလွဆံုုးပါ။ ေမာင္ ခ်စ္တာ ကိုုယ္တေယာက္ထဲပါ ဆိုုျပီး ဗဒင္ သီခ်င္းဆိုုျပလဲ ကိုုယ္ဘယ္လိုု ယံုုရမလဲေမာင္။ ကိုုယ္က တျခား မိန္းမေတြ လိုု လွယံုု လွျပီး ဦးေနွာက္မရွိတာ မွမဟုုတ္တာ။ က်န္တာေတြအကုုန္ဖြဲေတြပါ ဆိုုျပီးေတာ့ အဲ့ဒီ ဖြဲေတြ ကိုုပဲ လက္တဆုုပ္မက ၇ အိတ္ေလာက္ (ျဖစ္နိုုင္ရင္) ထမ္းခ်င္ေန ၾကတာ ေမာင္တိုု႔ ေယာက်္ားေတြပဲ ဆိုုတာ ကိုုယ္တိုု႔ ေမ့လိုု႔ မျဖစ္ပါဘူး။

လွ်ိဳ႕ ဝွက္ခ်က္တခုု ကိုုေျပာျပရမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ေမာင့္တိုု႔ကိုု ကိုုယ္မယံုုတာ ရွင္းပါတယ္။ အေျဖက ေမာင္တိုု႔က ေယာက်္ား ျဖစ္ေနလိုု႔ပဲ။

ဒါေပမယ့္ ခက္တာ က ေမာင္တိုု႔ ေယာက်္ားေတြက “မင္းဟာ အားလံုုးထဲမွာ အထူးျခားဆံုုး၊ ဘယ္သူတေယာက္နဲ႔ မွမတူတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကိုုယ့္ကိုု အေပးနိုုင္ဆံုုး…..” လိုု႔ ေျပာလာတဲ့ အခါတိုုင္း ကိုုယ္တိုု႔ေတြစိတ္ထဲမွာ သံသယ တဝက္နဲ႔ ယံုုစားမႈ တဝက္ အျမဲ ဒိြဟ ျဖစ္ရပါတယ္။

ဒီတခါ ေျပာတာကမ်ား တကယ္ျဖစ္ေနမလား။ ေမာင့္ ရင္ထဲက စကား အစစ္အမွန္မ်ားလား။ ကိုုယ္ဟာ တကယ္ပဲ ေမာင့္ ဘဝ ရဲ႕အလင္းေရာင္လား၊ ေမာင့္ ဘဝ အေျဖေတြကိုု သယ္ေဆာင္လာေပးခဲ့တဲ့ နတ္သမီးေလးလား လိုု႔ ေမာင္တုုိ႔ ရဲ႕ အေျပာေတြ ၾကားမွာ မိန္းေမာမူးရီ ယံုုမွတ္ထင္ေယာင္မွား ရပါတယ္။

ေမာင့္ အရင္ ရည္းစားေတြအကုုန္က ေမာင့္ကိုု အတင္းလိုုက္ၾကိဳက္ခဲ့လိုု႔ သာေမာင္ က အားနာနာ နဲ႔ ျပန္လိုုက္ေလ်ာရရွာတာေနမွာ။ ေမာင္က မိန္းမေတြ ကိုု ငဲ့ညွာတတ္တဲ့ အခြင့္အေရးမယူ တတ္တဲ့ ရွာမွရွားတဲ့ ေယာက်္ား“ေကာင္း”မ်ိဳးေလ။

ဒီကမာၻေလာကႀကီးတခုုလံုုးမွာ ေမာင္ခ်စ္တာ ကိုုယ္တေယာက္တည္း။ ေမာင္ အခြင့္အေရး စိတ္လိုုလက္ရ ယူခ်င္တာလဲ ကိုုယ္တေယာက္တည္း။

အဲ့လိုုမ်ိဳးေတြ ေတြးျပီးေတာ့ အဲ့လိုုမ်ိဳးေတြ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရွာျပီးေတာ့ ၾကံၾကံဖန္ဖန္ ယုုံေပးတတ္တာ ၾကည့္ရတာ ကိုုယ္တိုု႔ မိန္းမေတြ ရဲ႕ “ေရာဂါ” နဲ႔ပဲတူပါတယ္ေလ။

ေနာက္ျပီး မိန္းမေတြ အမ်ားစုုမွာ မသိစိတ္က ဘယ္ေလာက္ဆိုုးတဲ့ ေယာက်္ားပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ငါ့လက္ထဲေရာက္လာရင္ေတာ့ ငါျပင္ရင္ရမွာပါေလ။ ငါ့ကိုုေတာ့ တကယ္ခ်စ္ရွာေတာ့ ငါ့စကားနားေထာင္မွာပါ ဆိုုတဲ့ ကယ္တင္ရွင္ သူရဲေကာင္း ျဖစ္ခ်င္စိတ္ ဟာ အနည္းနဲ႔ အမ်ားေတာ့ ရွိကိုု ရွိတယ္။ အဲ့တာ ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ အထင္ႀကီးတာမဟုုတ္ဘူး မိခင္ စိတ္ ကိုုအေျခခံတာပါ လိုု႔ ကိုုယ္ေျပာရင္ ေမာင္တိုု႔ ယံုုလိုုက္ပါ။

ဒါေပမယ့္ တကယ့္တကယ္ေတာ့ အဲ့တာ ေရာဂါလကၡဏာစုု ရဲ႕ လကၡဏာ တခုုပါပဲ။

မွတ္ခ်က္။

မေန႔ညက အာကလီး ဘက္တီ ၾကည့္ေနရင္ဒ စီစင္တူးမွာ သူ စာေရးဆရာတေယာက္ကိုု အင္တာဗ်ဴးတဲ့ အခန္းပါတယ္။ အဲ့ဒီ စာေရးဆရာက မိန္းမေတြ ကိုု “လိုုက္နည္း” “ေအာင္နိုုင္နည္း” စတဲ့ ပုုရိသ အသားေပ စာအုုပ္ေတြ ေရးတဲ့ စာေရးဆရာပါ။ ကိုုယ္လဲ ေတြးမိတယ္ ကိုုယ္ကေကာ ဒီလိုု ေဆာင္းပါးလိုု႔ ကိုုယ့္ဘာသာ နာမည္တပ္ထားတဲ့ ဝတၳဳမက် အက္ေဆးမက် စာေတြ ေလ်ာက္ေရးေနတာ မိန္းမေတြ ဘက္က ေရးေနတာလား၊ ေယာက်္ားေတြ ဘက္ကေရးေနတာလား။ ေယာက်္ားေတြ ကိုုယ့္စာေတြကိုုဘတ္ျပီး မိန္းမေတြ အေပၚ ပိုုေကာင္းေစခ်င္တာလား။ မိန္းမေတြ ကိုုယ့္စာေတြဘတ္ျပီး ေယာက်္ားေတြ ကိုု သတိထား တတ္ေစခ်င္တာလား မသိေတာ့ပါဘူး။ အကုုန္ေတာ့ နည္းနည္းစီ ေရာေနတယ္ ထင္ပါတယ္။

ကဲ ဓါတ္လံုုးေတာ့ ေပးလိုုက္ျပီေနာ္ လာေလ့ေရာ့ ကိုုယ့္ဘာသာ ဥာဏ္ရွိသလိုုသာ သံုုးၾကေပေတာ့။ အားနဲ႔ ပစ္ရင္ အေဝးေရာက္တယ္ ေရစိမ္ေသာက္ရင္ ေသးေပါက္တယ္။

A Chen
1:25 PM
Thursday
4th Aug 2011
Bangkok

၁ ကေန ၁၀

ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ စင္ဂဲလ္ အယ္ဘမ္ ကာဗာေလးပါ။

တေလာက ကိုုယ့္စာေတြကိုု ပံုုမွန္ဘတ္ျဖစ္တယ္ ဆိုုတဲ့ ဖဘ က သူငယ္ခ်င္းတေယာက္နဲ႔ စကားေျပာျဖစ္ေတာ့ ရီေလးရွင္းရွစ္ပ္ အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ ဂ်ဴဝဲလ္ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုုး အေခြ က သီခ်င္းလွလွေလး တပုုဒ္ ကိုု ဘာသာျပန္ ေပးအံုုးမယ္ ေျပာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုုယ့္ အရမ္းၾကိဳက္တဲ့ ဂ်ဴဝဲလ္ ရဲ႕သီခ်င္း လွလွေလး ေနာက္တပုုဒ္ပါ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္ ျပန္ခ်င္တာေတြေတာ့ ဒီတပုုဒ္ေတာ့ အရင္ ျပန္ျဖစ္တာေပါ့ အေတြးေလး ကိုုခ်စ္လိုု႔ပါ။
အင္တာဗ်ဴးတခုုမွာေတာင္ ဂ်ဴဝဲလ္က ေျပာပါေသးတယ္ သူ႔ နဲ႔ သူ႔ေယာက်္ား ရန္ျဖစ္ၾကရင္ သူ႔ေယာက်္ား က သူ႔ ကိုု အျမဲေျပာတယ္တဲ့ ၁၀ ထိ ေရေနာ္ ၁၀ ထိေရ ဆိုုျပီးေတာ့ ေျပာတယ္တဲ့။ အဲ့လိုုေျပာရင္ ဂ်ဴလ္ဝဲလ္ က ပိုု စိတ္တိုုတဲ့ ၾကားက ျပံဳးမိတတ္ပါသတဲ့။ ကဲ အဲ့ေတာ့သူဘာ့ေၾကာင့္ အဲ့လိုုေျပာတာလဲ
သူဘာကိုုေျပာခ်င္တာလဲဆိုုတာ….သူတိုု႔ ခ်စ္သူနွစ္ဦးနဲ႔ တူတူ တီတိုု႔ လဲ ခံစားၾကည့္ၾကရေအာင္ေနာ္……အခုု ဒီ ပိုုစ့္ကိုုေရးေနရင္းနဲ႔ေတာင္ သူ႔သီခ်င္းေလး ကိုုဖြင့္ထားပါတယ္

foto from google

ပံုုကိုု ဂူဂဲလ္ ကေနရွာထားတာပါ ေမွာ္ဝင္ေနသလိုု ဂစ္တာနဲ႔သီခ်င္းဆိုုတတ္တဲ့ သူ႔ပံုုစံ ကိုု သိပ္ၾကိဳက္ပါတယ္

“၁၀”

အခ်စ္ကိုု လြယ္တယ္ေျပာတဲ့ လူေတြဟာ တကယ္မခ်စ္ဘူးၾကလိုု႔ပဲ ျဖစ္ရမယ္
တခါတရံ အခ်စ္က မိုုင္းကြင္းလိုုပဲ ေျခလွမ္းတခ်က္မွားတာနဲ႔ အကုုန္လံုုးကိုု ေပါက္ကြဲသြားေစနိုုင္တယ္
စကားတခြန္း၊ အၾကည့္တခ်က္ကေတာင္၊ ဗံုုးစာ ကိုု မီးတိုု႔ လိုုက္သလိုုျဖစ္သြားနိုုင္လိုု႔ပါပဲ…..

မင္းေဒါသထြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာဆိုုရင္ မင္းမွာ ရွိေနတဲ့ တကယ့္အရာ ကိုုမျမင္နိုုင္သလိုုေပါ့
နွစ္ေယာက္စလံုုး ေနာင္တရမယ့္ အေျပာအဆိုု အျပဴအမူေတြကိုုလဲ အလြယ္တကူ လုုပ္မိနိုုင္တယ္ေလ
ခဏရပ္၊ ေသခ်ာေတြး မထြက္သြားခင္ ၁၀ ထိေရတာေကာင္းမယ္…..

၁… မင္းကိုု မုုန္းခ်င္ေနတံုုးပဲ
၂… ၃…ထြက္ခြာသြားခ်င္ေနတံုုးပဲ
၄… တံခါး ကိုုရွာေနျပီ
၅… မင္း မ်က္ဝန္းေတြထဲကိုု စိုုက္ၾကည့္ျပီး
၆… အသက္ျပင္းျပင္းတခ်က္ရႈ
၇… ေျခတလွမ္းေလာက္ ေနာက္ဆုုတ္လိုုက္တယ္
၈… ၉ … ေလာက္ေရာက္ေတာ့ ဘာလိုု႔ ရန္ျဖစ္ခဲ့ၾကသလဲဆိုုတာေတာင္ မသိေတာ့ပဲနဲ႔…
၁၀…လဲေရာက္ေရာ မင္းရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲ ကိုုယ္ျပန္ေရာက္ေနပါေရာလား….

တိုု႔ေတြ ရန္ျဖစ္ၾကတဲ့အခါတိုုင္းမွာ စကားလံုုးေတြနဲ႔ လက္နက္ေတြလိုု ရက္ရက္စက္စက္ ထိုုးနက္တတ္ၾကတာကလား
တခါတခါ သူတိုု႔ က ဒဏ္ရာနက္နက္ေတြ ေပးတတ္လြန္းလိုု႔
ေနာက္တခါက်ရင္ အဲ့လိုု မေျပာျဖစ္ေအာင္
ကိုုယ္ ၁ ကေန ၁၀ ထိ ေရ အံုုးမယ္

၁… မင္းကိုု မုုန္းခ်င္ေနတံုုးပဲ
၂… ၃…ထြက္ခြာသြားခ်င္ေနတံုုးပဲ
၄… တံခါး ကိုုရွာေနျပီ
၅… မင္း မ်က္ဝန္းေတြထဲကိုု စိုုက္ၾကည့္ျပီး
၆… အသက္ျပင္းျပင္းတခ်က္ရႈ
၇… ေျခတလွမ္းေလာက္ ေနာက္ဆုုတ္လိုုက္တယ္
၈… ၉ … ေလာက္ေရာက္ေတာ့ ဘာလိုု႔ ရန္ျဖစ္ခဲ့ၾကသလဲဆိုုတာေတာင္ မသိေတာ့ပဲနဲ႔…
၁၀…လဲေရာက္ေရာ မင္းရဲ႕ ရင္ခြင္ထဲ ကိုုယ္ျပန္ေရာက္ေနပါေရာလား….

တခါတခါမွာ တိုု႔ေတြတန္ဖိုုးမထားတဲ့ အရာေတြကိုု တိုု႔ေတြပဲ ဆံုုးရံႈးရတတ္ပါတယ္
မင္းနဲ႔ တိုု႔နဲ႔ ၾကားမွာေတာ့ အဲ့လိုုမျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူးေလ
ငါ့ရဲ႕ ကံေကာင္းျခင္းေလးေတြကိုု ေျခြတာ မွျဖစ္မယ္

၁… မင္းကိုုယ့္ကိုု ခံစားေစေနနိုုင္တံုုးပဲ
၂… ၃… ကိုုယ့္ကိုု ၾကက္သီးေမႊးညွင္း ထေစနိုုင္တံုုးပဲ
၄… မင္းကိုုယ့္ကိုု ပိုုပိုုျပီးေတာ့ လိုုခ်င္ေစေနတံုုးပဲ….
၅…မင္းရဲ႕ မ်က္ဝန္းေတြ ထဲကိုု ကိုုယ္စိုုက္ၾကည့္လိုုက္တဲ့ အခါမ်ိဳးမွာေပါ့….
၆… မင္းက ကိုုယ့္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္းေကာင္းပါ
၇…အဲ့တာက ဘယ္ေတာ့မွ မေပ်ာက္ကြယ္မယ့္ အမွန္တရားပါ
၈… ၉ … ဘာ့ေၾကာင့္မွန္းမသိေပမယ့္ အေခါက္တိုုင္း အဲ့လိုု ျပန္ခ်စ္ၾကတဲ့အတြက္ေတာ့ ဘုုရားသခင္ ကိုု ကိုုယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
၁၀ ေရာက္တဲ့ အခါတိုုင္း ….
၁၀ ေရာက္တဲ့ အခါတိုုင္း….
ကိုုယ္ဘယ္ေလာက္ ကံေကာင္းလဲ ကိုုယ္ျပန္ျမင္ေယာင္လာတယ္

တကယ့္လိုု အစကေနျပန္ေရြးရမယ္ ဆိုုရင္ လဲ မင္းကိုုယ္ပဲ ကိုုယ္ အခါ တေသာင္း ျပန္ေရြးမိမွာပဲ….

“Ten”

Whoever said that love is easy, must has never been in love;
Sometimes its a land mine, one wrong step and it blows up;
A word, a look, lights a hidden fuse.

It’s hard to see just what you have, when you’re seeing red;
And it’s easy to do something that you know you both will regret;
Better stop, think, count to ten before I leave.

One, I still wanna hate you;
Two, three, I still wanna leave;
Four, searching for that door;
Five, then I look into your eyes;
Six, take a deep breathe;
Seven, take a step back;
Eight, nine, I don’t know why, we even started this fight;
By the time I get to ten, I’m right back in your arms again.

Words thrown so callously like weapons when we fight;
But when they cut too deep, I wanna leave it all behind;
That I’ve to count to ten, before I cross that line.

One, I still wanna hate you;
Two, three, I still wanna leave;
Four, searching for that door;
Five, then I look into your eyes;
Six, take a deep breathe;
Seven, take a step back;
Eight, nine, I don’t know why, we even started this fight;
By the time I get to ten, I’m right back in your arms again.

You can lose what you’re not thankful for,
I don’t want that to happen to you and me,
Better count my blessings.

One, you still move me;
Two, three, you send chills right through me;
Four, you keep me wanted more;
Five, when I look into your eye;
Six, you’re my best friend;
Seven, that will never end;
Eight, nine, I don’t know why,
but thank God it happens every-time;
By the time I get to ten,
By the time I get to ten,
I can see how blessed I’ve been.

I’d chose you all over again…

ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ အမ္တီဗီ ေလးလဲၾကည့္လိုုက္ၾကပါအံုုးေနာ္…

5:09 PM
Tuesday
02 August 2011
Bangkok

ေယာက်္ားတိုု႔ ရဲ႕ သေဘာထားမ်ား

နန္းညီ ရဲ႕ အေတြးခ်ာလည္ ကိုုဘတ္ျပီး ကိုုယ္လဲ အေတြးေတြ ထပ္ခ်ာလည္ သြားျပန္ပါတယ္။

ကိုုယ္ေရးတဲ့ စာေတြအမ်ားစုုမွာ ဆိုုရင္ အမွန္တရားေတြ (ေယာက်္ား မေကာင္းေၾကာင္း) မ်ားပါတယ္ လိုု႔ ကိုုယ့္ကိုုကိုုယ္ထင္ေနတတ္ပါတယ္။ အဆိုုးျမင္ေနသလိုုေတာင္ ျဖစ္ေနတာလားလိုု႔ ဒါေပမယ့္လဲ ေယာက်္ား ေကာင္းဆိုုတာ က မေတြ႔မိသေလာက္ရွားေနျပန္တယ္။ ေတာ္ရင္ ေမာက္မာ ဂုုဏ္ မာန္တက္ မေတာ္ရင္ ည့ံ မညံ့ရင္ ဖ်င္း မဖ်င္းရင္ ပ်င္းဆိုုသလိုုေတြခ်ည္းပဲ။ အခုု မိညီမ ရဲ႕ အေတြးေတြကိုု ဘတ္မိေတာ့ ထပ္ဆင့္ေတြးမိတာေတြ ရွိလာျပန္ပါတယ္။

ေယာက်္ားေတြ ရဲ႕သေဘာထားေတြေပါ့။ ေကာင္းတယ္ဆိုုးတယ္ သတ္မွတ္တဲ့ သေဘာထား။ သင့္ေတာ္တယ္ တည့္မွန္တယ္ ေဝခြဲပိုုင္းျခားတတ္တဲ့ သေဘာထား၊ ျမင့္ျမတ္တဲ့ နိမ့္က်တဲ့ ေသးသိမ္တဲ့ သေဘာထား စတာေတြကိုု မီးခိုုးၾကြက္ေလ်ာက္ ေလ်ာက္ စဥ္းစားျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာ တခုု ေျပာရရင္ ေယဘုုယ် အားျဖင့္ တျပိဳင္တည္းမွာ ေကာင္မေလး အမ်ားႀကီး ထားတဲ့ ေယာက်္ားက တျပိဳင္တည္း ေကာင္ေလး အမ်ားႀကီး ထားတဲ့ မိန္းကေလးေတြ ထက္မ်ားတာ အမွန္ပဲ။

ကိုုယ္ လူႀကီးတေယာက္ကိုု သိတယ္။ မိန္းမရွိတယ္။ မယားငယ္လဲရွိတယ္၊ ၾကားထဲမွာ “ေကာင္မေလး” ဆိုုတာေတြလဲရွိတယ္ ျပီးေတာ့ ေၾကးစားေကာင္မေလးေတြဆီလဲ ခဏခဏ သြားတယ္။ သူနဲ႔ သူ႔ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြအတြက္၊ သူ႔ သူငယ္ခ်င္းေပါင္းအသင္းေတြအတြက္ ဒီကိစၥေတြဟာ ထမင္းစားေရေသာက ္ဘာမွ မထူးျခားသလိုုပဲ။

ၾကည့္ရတာ ေယာက်္ားေတြ ရဲ႕သေဘာထားက ေၾကးစားသြားရွာတာ ေသးသိမ္တဲ့ အလုုပ္လိုု႔ မခံယူဘဲနဲ႔ ေၾကးစားကိုု စားျပီး ပိုု္က္ဆံမေပးတာက မွ ေသးသိမ္တယ္ လိုု႔သတ္မွတ္သလား မသိ။ ကိုုယ္ေတာင္ တကယ္တာဝန္မယူနိုုင္ဘဲ ရည္းစားနဲ႔ ေနတာ ထက္စာရင္ ေၾကးစားရွာတာ ကိုု အားေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မိညီေရးသလိုုေၾကးစား ရွာျပီး ပိုုက္ဆံေတာင္ မေပးဘဲ ကားေပၚက ကန္ခ်တယ္ဆိုုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ကိုု ေသးသိမ္ညံ့ဖ်င္းတဲ့ ထဲေရာက္သြားျပီ။ တကယ္ပါ ကိုုယ္ အရင္ က တိုုးဂိုုက္လုုပ္ဖူးေတာ့ ေၾကးစားေကာင္မေလးေတြနဲ႔ ေဒြးေရာယွက္တင္ ေမာင္နွမေတြ လိုုကိုု ေနဖူးပါတယ္။ ကိုုယ္က သမီးေလးေတြလိုု သေဘာထားတာပါပဲ။ တခါတခါ ျမန္မာျပည္မွာ အဲ့ အလုုပ္လုုပ္ရတာ ေတာ္ေတာ္ ကိုုခက္တယ္ ခဏခဏ ၾကားရတယ္ တေယာက္ထဲပါလိုု႔ေျပာျပီး ေခၚၾက ျပီးေတာ့ အုုပ္စုုလိုုက္လုုပ္ၾကတာ။ သူမ်ားေတြလဲ ပိုုက္ဆံရွာေနတာပဲ ကိုု္ယ္ခ်င္းစာသင့္တယ္။ အဲ့တာ လုုပ္အား အျမတ္ထုုတ္တာထက္ပိုုဆိုုးတာပဲ။ ေနာက္ျပီး ကိုုယ္ေတြ႔ဖူးသေလာက္ အဲ့တာမ်ိဳးက ျမန္မာျပည္မွာဘဲ ရွိတယ္။ ေတြးၾကည့္ရင္ ေျပာစရာေတြအမ်ားႀကီး ထြက္လာအံုုးမွာ။

တခ်ိဳ႕ ေယာက္်ားေတြ သူမ်ား မယားကိုု ၾကာခိုုေတာ့ ျပံဳးျပံဳး နဲ႔ ေျပာလိုုက္ေသးတယ္ ဒုုသနေသာ ကိုု ဘာတဲ့ ဒုုတိယ ေယာက်္ားက ေသေတာ့ ေသာတပန္တည္တယ္ဆိုုပဲ အဲ့လိုု ေယာက်္ားမ်ိဳးပဲ ကိုုယ့္မယား ပါသြားေတာ့မွ တုုတ္တျပက္ဓါးတျပက္ေတြျဖစ္တာ။

ေယာက်္ား ေကာင္းေတာ့ ေမာင္းမ တေထာင္တဲ့ မိန္းမတေယာက္မ်ား ရည္းစားမ်ားမိရင္ မိန္းမပ်က္ ေလာက္ကုုိ အေျပာခံရတာ။ ရွိေသးတယ္ ေယာက်္ားေတြ နွာဘူးထတာ အဲ့တာ ေယာက်္ား စစ္လိုု႔တဲ့။ ေယာက်္ားေတြ ရည္းစာမ်ားရင္ ပ်ိဳတိုုင္းၾကိဳက္တဲ့ နွင္းဆီခိုုင္တဲ့ မိန္းမေတြ ရည္းစားမ်ားေတာ့ မ်က္နွာမ်ားတာတဲ့ အရပ္ပ်က္တဲ့။

ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာ တခုုေတာ့ ရွိတယ္ အဲ့လိုု သေဘာထားေတြ ရွိတတ္တဲ့ မဟာေယာက်္ားေတြပဲ သေဘာထားေျပာင္းသြားတဲ့ အခ်ိန္ေလ။ အဲ့တာကေတာ့ သူတိုု႔အိမ္ေထာင္ေတြဘာေတြက်လိုု႔ သမီး မိန္းကေလး ေမြးလာတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ အဲ့အခါက်ေတာ့ သူတိုု႔လူပ်ိဳ လူလြတ္ဘဝ က ထားခဲ့တဲ့ သေဘာထားေတြ သူတိုု႔ သမီး ကိုု လာပတ္မယ့္ ေကာင္ေလးေတြက်ရင္ ဘယ္လိုု သေဘာထားနိုုင္မလဲ ၾကည့္ခ်င္ပါေသးတယ္။ ေအာ္ ေနာက္ဆံုုးေတာ့လဲ ကာလဝိပတ္ ေနာက္ပိုုးတက္ပဲေလ။

ပိုုစ့္နဲ႔ ဆိုုင္လိုု႔
ခရစၥတီးနား ရဲ႕ စာသား တခုု ကိုုေတာင္သတိရမိေသးေတာ့တယ္ ဘတ္ၾကည့္ပါအံုုး……

“Can’t Hold Us Down”
(feat. Lil’ Kim)

So what am I not supposed to have an opinion
Should I be quiet just because I’m a woman
Call me a bitch cos I speak what’s on my mind
Guess it’s easier for you to swallow if I sat and smiled

When a female fires back
Suddenly big talker don’t know how to act
So he does what any little boy would do
Making up a few false rumors or two

That for sure is not a man to me
Slanderin’ names for popularity
It’s sad you only get your fame through controversy
But now it’s time for me to come and give you more to say

This is for my girls all around the world
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls?
Shout out loud!
Letting them know we’re gonna stand our ground
Lift your hands high and wave them proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can’t hold us down

Nobody can hold us down
Nobody can hold us down
Nobody can hold us down
Never can, never will

So what am I not supposed to say what I’m saying
Are you offended by the message I’m bringing
Call me whatever cos your words don’t mean a thing
Guess you ain’t even a man enough to handle what I sing

If you look back in history
It’s a common double standard of society
The guy gets all the glory the more he can score
While the girl can do the same and yet you call her a whore

I don’t understand why it’s okay
The guy can get away with it & the girl gets named
All my ladies come together and make a change
Start a new beginning for us everybody sing

This is for my girls all around the world
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
What do we do girls?
Shout Out Loud!
Letting them know we’re gonna stand our ground
Lift your hands high and wave ’em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can’t hold us down

[Lil’ Kim:]
Check it – Here’s something I just can’t understand
If the guy have three girls then he’s the man
He can either give us some head, sex a roar
If the girl do the same, then she’s a whore
But the table’s about to turn
I’ll bet my fame on it
Cats take my ideas and put their name on it
It’s airight though, you can’t hold me down
I got to keep on movin’
To all my girls with a man who be tryin to mack
Do it right back to him and let that be that
You need to let him know that his game is whack
And Lil’ Kim and Christina Aguilera got your back

But you’re just a little boy
Think you’re so cute, so coy
You must talk so big
To make up for smaller things
So you’re just a little boy
All you’ll do is annoy
You must talk so big
To make up for smaller things

This is for my girls…
This is for my girls all around the world
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls?
Shout out loud!
Letting them know we’re gonna stand our ground
Lift your hands high and wave ’em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can’t hold us down

This is for my girls all around the world
Who’ve come across a man who don’t respect your worth
Thinking all women should be seen, not heard
So what do we do girls?
Should out loud!
Letting them know we’re gonna stand our ground
Lift your hands high and wave ’em proud
Take a deep breath and say it loud
Never can, never will, can’t hold us down
Spread the word, can’t hold us down
စိတ္ကမေပ်ာ္ျဖစ္ေနေတာ့ အခ်ဥ္ေပါက္ေပါက္နဲ႔ ေရးလိုု္က္တယ္ ျပီးေတာ့ မွ ေအာ္ ငါေတာ္ေတာ္ အဆိုုးျမင္တတ္ပါလားလိုု႔…….ခုုတေလာ အက်ိဳးရွိတဲ့ စာလဲ မေရးျဖစ္ ရသ ေပးနိုုင္တဲ့စာေတာင္ မေရးျဖစ္ပဲ အကုုသိုုလ္ေတြပဲ မ်ားေနမိတယ္။

ေတာ္ေသးျပီ။

A Chen
2:19 PM
Tuesday
02 August 2011
Bangkok